สนับสนุนสถาบัน - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

สนับสนุนสถาบัน

FINAL FIBO CARD WIde

ชื่อกองทุน  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามเพื่อการศึกษาและวิจัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการจัดสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

2.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัยของสถาบันฯ

3.เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและงานวิจัยสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนในการบริจาคเงิน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.กรอกแบบฟอร์มการบริจาคเงิน
2.โอนเงินเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-เงินรับบริจาค”

[ ] ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนประชาอุทิศ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 330-1-39325-3

[ ] ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 037-7-05717-9

[ ] ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทิศ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 465-0-28217-9

[ ] ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 705-2-94700-0

[ ] ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ. ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 237-2-15046-0

หรือ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

หรือ บริจาคเป็นเงินสด ได้ที่ฝ่ายการเงิน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ในวันและเวลาราชการ

3.นำส่งแบบฟอร์มการบริจาคพร้อมหลักฐานใบโอนเงิน มาที่
Fax: 0-2470-9703

E-mail: wanee@fibo.kmutt.ac.th

โทร. 0-2470-9708  ติดต่อ คุณวณี เที่ยงรัตน์ ฝ่ายการเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค  download


หมายเหตุ : ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า