โครงการออกแบบและจัดสร้างอากาศยานเพื่อนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นขึ้นไปเก็บข้อมูลในชั้นบรรยากาศ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการออกแบบและจัดสร้างอากาศยานเพื่อนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นขึ้นไปเก็บข้อมูลในชั้นบรรยากาศ

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอองฝุ่นในอากาศเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ด้วยอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นขนาดพกพา โดยต้องการเก็บข้อมูลละอองฝุ่นที่ค่าความสูงต่างระดับกัน  จึงมอบหมายให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดำเนินงานออกแบบและจัดสร้างอากาศยาน เพื่อนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นขึ้นไปเก็บข้อมูลในชั้นบรรยากาศ โดยระดับความสูงที่ต้องการเก็บข้อมูลมีความต่างกันได้ โดยสถาบันฯ ได้ทำการออกแบบและจัดสร้างอากาศยานทั้งหมด 4 ลำ ให้สามารถนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขึ้นไปลอย ณ ตำแหน่งความสูงจากพื้นดินตามที่กำหนดเพื่อทำการเก็บข้อมูล และนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นลงมายังภาคพื้นดินได้ โดยการบินขึ้นแต่ละครั้งของอากาศยานจะสามารถทำการเก็บข้อมูลต่อเนื่องได้เป็นเวลา 10 นาที และอากาศยานสามารถระบุตำแหน่งความสูงจากพื้นดิน ขณะทำการเก็บข้อมูลได้ รวมถึงอากาศยานสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งความสูงจากพื้นดิน ในแต่ละรอบของการเก็บข้อมูลได้ด้วย

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม,ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม