ระบบติดต่อผู้ใช้งานแบบเน้นการสัมผัส - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

ระบบติดต่อผู้ใช้งานแบบเน้นการสัมผัส

ชื่อผลงาน ระบบติดต่อผู้ใช้งานแบบเน้นการสัมผัส
Multi-touch Table Interface
ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีสรุจ พันธุ์จันทร์ นายนวคุณ ศรีบาง นายธีรวิทย์ อัศวศิลปะกุล นายศิลา วงศ์สุนทรพจน์
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ.2554
คำสำคัญ มัลติทัช

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีจอสัมผัสมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น อันเนื่องมาจากการที่ช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอุปกรณ์หรือทำงานได้สะดวกและเป็นธรรมชาติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆในการทำงานเพียงแค่ใช้นิ้วมือสัมผัสเท่านั้น อันเป็นแรงจูงใจให้งานวิจัยในด้านของการตรวจจับการสัมผัสแบบหลายจุด(Multi-touch) โดยงานวิจัยนี้จะนำเสนอเทคนิคที่ใช้ในการตรวจจับการสัมผัสของนิ้วมือแบบหลายจุดโดยใช้ระบบวิชั่น(Vision System) และเทคนิคการประมวลผลภาพ(Image Processing) ในการประมวลผลหาตำแหน่งการสัมผัส เพื่อนำมาเพิ่มความสามารถในการประสานการใช้งานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ต่อไป

การใช้เทคโนโลยีจอสัมผัสหรือระบบสัมผัสในปัจจุบันมีข้อจำกัดในการตรวจจับจุดการสัมผัสได้น้อยตำแหน่ง อีกทั้งยังมีต้นทุนในการสร้างจอสัมผัสขนาดใหญ่ในราคาที่สูง งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการใช้ระบบวิชั่นและการประมวลผลภาพในการตรวจจับจุดการสัมผัสแบบหลายจุด และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาทุนไม่สูงมากมาประกอบเป็นโต๊ะระบบสัมผัสแบบหลายจุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Categories: Research Proceedings