“เรือสำรวจระยะไกล และระบบสร้างภาพสามมิติตามแนวคลอง” - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

“เรือสำรวจระยะไกล และระบบสร้างภาพสามมิติตามแนวคลอง”

“เรือสำรวจระยะไกล และระบบสร้างภาพสามมิติตามแนวคลอง”

สถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเรือสำรวจอัตโนมัติขึ้น โดยเรือสำรวจที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นเรือที่สามารถควบคุมได้โดยผ่านเครือข่ายไร้สายจากระยะไกลที่พ้นจากระยะสายตา รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ความลึกของร่องน้ำ ความกว้างของตลิ่งและลำคลอง และสามารถประมวลเป็นภาพสามมิติ สำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์การไหลของน้ำ ประเมินศักยภาพของการระบายน้ำ เพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการการระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิมเติม

Categories: industries Service