โครงการการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จากการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนในหลายช่องทางอาทิเช่น  การร้องทุกข์ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  การมีหนังสือร้องทุกข์ส่งทางไปรษณีย์ การร้องทุกข์ทางโทรสาร  ทางโทรศัพท์  ทางเว็บไซต์ ฯลฯ จึงทำให้ประชาชนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือถึงปีละ 20,000 เรื่อง    ด้วยเหตุนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงสั่งการให้ฟีโบ้ศึกษาออกแบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ใช้ประโยชน์จากการบูรณาการเทคโนโลยีอันทันสมัย  อาทิเช่น  เทคนิคการจัดฐานข้อมูล  เทคโนโลยี Call Center เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และระบบอัตโนมัติ เพื่อขจัดปัญหาความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

Categories: IT Autobot Renovation