โครงการงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำระยะไกล - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำระยะไกล

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เห็นว่า ประตูระบายน้ำที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ปัจจุบันยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการบริหารประตูระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะใช้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้บริหารประตูระบายน้ำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้การบริหารประตูระบายน้ำไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้ ทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดำเนินงานออกแบบและจัดสร้าง รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำระยะไกล จำนวน 70 บาน ในพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถควบคุมประตูระบายน้ำได้จากระยะไกล หรือทำงานภายใต้เงื่อนไขได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการประตูระบายน้ำอย่างทันท่วงที และใช้ประตูระบายน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพได้ยิ่งขึ้น

Categories: IT Autobot Renovation