โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ปี พ.ศ. 2548 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ปี พ.ศ. 2548

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.)

ฟีโบ้ได้รับความไว้วางใจจาก สคบ. และได้มอบหมายงานให้เป็นที่ปรึกษาออกแบบและจัดสร้างโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ สคบ. ให้สามารถดำเนินงานบนระบบฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบริการประชาชนด้วยระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)   มุ่งสู่การเป็น E-Government ตามนโยบายของรัฐบาล งานที่ฟีโบ้ดำเนินการคือการพัฒนาเครือข่ายการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดภาระการทำงานแบบกระดาษที่ใช้ระยะเวลานาน โดยการนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Work Flow) มาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ซึ่งจะทำให้งานสามารถเดินทางตามขั้นตอนได้โดยไม่ต้องอาศัยการตัดสินใจจากเจ้าหน้าที่ ช่วยให้การทำงานของ สคบ. มีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการติดต่อ สคบ. ผ่านทางเว็บไซต์ (Web Service) ที่เปิดบริการให้ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล รับเรื่องร้องเรียนแบบออนไลน์ ติดตามผลการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้บริโภคกับองค์กรต่างๆ

Categories: IT Autobot Renovation