โครงการพัฒนาระบบลำเลียงอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นในอากาศจากสถานีเสาสูงตรวจอากาศเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศในเขตเมือง - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการพัฒนาระบบลำเลียงอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นในอากาศจากสถานีเสาสูงตรวจอากาศเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศในเขตเมือง

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก.) มีความต้องการในการสำรวจฝุ่นละอองในอากาศเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานอุตุนิยมของประเทศไทย โดยการเก็บตัวอย่างฝุ่นจากอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้บนเสาสูง โดยผู้ปฎิบัติงานต้องนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นลงมาเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ที่ภาคพื้นดิน ซึ่งในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระหว่างเสาสูงและภาคพื้นดินเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตราย ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จึงนำเทคโนโลยีการขนส่งแนวดิ่งสูงที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ โดยดำเนินการออกแบบระบบลำเลียงอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นในอากาศ ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นระบบที่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง คล้ายการทำงานของรอกในระบบลิฟท์ขนส่ง สำหรับทำงานทดแทนการทำงานของผู้ปฎิบัติงาน เพื่อช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ในการเก็บข้อมูลเพื่อนำผลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างละอองฝุ่น มาทำการวิเคราะห์ต่อไป

Categories: Efficiency Production Developing