โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน : EMS (Emergency Medical Service System) ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  โดยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านแผนที่ได้ก้าวหน้ามาก  ดังนั้นจึงควรทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศของโครงการ EMS  เพื่อส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ สำหรับการดำเนินงานของโครงการ  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(ฟีโบ้) รับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบได้แก่ (1) ระบบจัดการแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (2) ระบบ GPRS  ใช้ในการสื่อสารข้อมูลไร้สายในรูปแบบของข้อมูลตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อส่งข้อมูลที่จำเป็นในระบบ EMS  (3) ระบบ GPS ใช้ในการระบุตำแหน่งของรถฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทราบตำแหน่งปัจจุบันของรถ และตัดสินใจส่งรถคันที่เหมาะสมไปรับผู้ป่วย (4) ระบบจัดการผ่าน Web base บนอินเตอร์เน็ตทำให้สามารถเรียกข้อมูลได้จากทุกพื้นที่ในประเทศไทย (5) ระบบการเงินและการเบิกจ่าย เชื่อมต่อกับโปรแกรมการเงิน ของ สปสช

Categories: IT Autobot Renovation