โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ผู้ดำเนินการ :   

  • ผศ.ดร.พิชิต ฤกษนันทน์ 
  • นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ
  • นายสาธิต วณิชชัยกิจ
  • นายสมพงษ์ เลิศผลไพโรจน์
  • นายขวัญชัย มวยดี
  • นางสาวกนกพร พิตรานันต์

ดำเนินการให้กับ :  

  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

2

        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน : EMS (Emergency Medical Service System) ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  โดยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านแผนที่ได้ก้าวหน้ามาก  ดังนั้นจึงควรทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศของโครงการ EMS  เพื่อส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่    สำหรับการดำเนินงานของโครงการ  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(ฟีโบ้) รับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบได้แก่

(1) ระบบจัดการแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

(2) ระบบ GPRS  ใช้ในการสื่อสารข้อมูลไร้สายในรูปแบบของข้อมูลตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อส่งข้อมูลที่จำเป็นในระบบ EMS 

(3) ระบบ GPS ใช้ในการระบุตำแหน่งของรถฉุกเฉิน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทราบตำแหน่งปัจจุบันของรถ และตัดสินใจส่งรถคันที่เหมาะสมไปรับผู้ป่วย

(4)ระบบจัดการผ่าน Web base บนอินเตอร์เน็ตทำให้สามารถเรียกข้อมูลได้จากทุกพื้นที่ในประเทศไทย

(5)ระบบการเงินและการเบิกจ่าย เชื่อมต่อกับโปรแกรมการเงิน ของ สปสช.

Download TH

 

Categories: IT Autobot Renovation