โครงการวางแผนเคลื่อนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการวางแผนเคลื่อนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ดำเนินการ :                  

  •  รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา   
  • นายวุฒิชัย วิศาลคุณา   
  • นายสาธิต วณิชชัยกิจ

 ดำเนินการให้กับ :  

  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

picture industrial work 2009 04

จากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะทำการย้ายสถานที่ทำการไปยังศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร จึงต้องพิจารณาถึงกระบวนการในการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปสช. ซึ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นในการย้ายระบบจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานดังกล่าว และอาจส่งผลเสียต่อภาพพจน์ขององค์กรหรือเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อข้อมูลหรืออุปกรณ์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) เป็นที่ปรึกษาในโครงการวางแผนการเคลื่อนย้ายระบบสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทำหน้าที่ในการวางแผนการขนย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปสช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อกระบวนการทำงานของ สปสช. ในปัจจุบันให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงานในปัจจุบันของ สปสช. เพื่อออกแบบปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปสช. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรองรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

Categories: IT Autobot Renovation