โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบ AMR ในผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบ AMR ในผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

ผู้ดำเนินการ :  

  • ดร. ชิต เหล่าวัฒนา   
  • ดร.พิชิต  ฤกษนันทน์    
  • นายเกษม  สิริรัตน์ชูวงศ์
  • นายปราการเกียรติ  ยังคง

ดำเนินการให้กับ :  

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้วางแผนนำระบบ Automatic Meter Reading (AMR) มาใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เริ่มต้น 5,000 ราย โดยระบบ AMR จะเป็นการอ่านหน่วยตรงจากมิเตอร์ผ่านระบบสื่อสารเข้าสู่ศูนย์การพิมพ์บิลค่าไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องให้พนักงานออกไปอ่านหน่วย อีกทั้งหน่วยมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถพิมพ์ค่าไฟฟ้าได้รวดเร็วขึ้น   งานครั้งนี้ ฟีโบ้ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟภ.เพื่อการนำระบบ AMR มาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด     และร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)  สำหรับการจัดประมูล

Download TH

Categories: IT Autobot Renovation