โครงการพัฒนาหัวอ่านและโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากมิเตอร์ TOU ที่ต่างผลิตภัณฑ์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการพัฒนาหัวอ่านและโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากมิเตอร์ TOU ที่ต่างผลิตภัณฑ์

ผู้ดำเนินการ :  

  • นายเกษม สิริรัตน์ชูวงศ์   
  • ดร.พิชิต ฤกษนันทน์  
  • ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
  • นายธีระ แย้มกลิ่น 

ดำเนินการให้กับ : 

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12

        การคิดค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่นั้นได้เปลี่ยนรูปแบบการคิดค่าไฟฟ้าจากแบบ TOD (Time of Day) มาเป็นแบบ TOU (Time of Use) ทำให้จำเป็นต้องจัดซื้อมิเตอร์ดังกล่าวมาใช้งานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมิเตอร์และหัวอ่านมอเตอร์ที่ กฟภ. ซื้อมาใช้งานมีหลายรุ่นหลายผลิตภัณฑ์ดังนั้น กฟภ. และฟีโบ้ จึงร่วมกันพัฒนาหัวอ่านและโปรแกรมอ่านข้อมูลไฟฟ้าจากมิเตอร์ TOU ที่สามารถอ่านค่าจากผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันได้

Categories: IT Autobot Renovation