FIBO Portfolio Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

Browsing: FIBO Portfolio

FIBO Portfolio

ดำเนินการให้กับ  :  กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ปัจจุบันการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการตรวจเจอทุ่นระเบิดคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยภารกิจในการตรวจสอบพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมาก และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จึงได้เสนอวิธีการสำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการตรวจเจอทุ่นระเบิด…
FIBO Portfolio

ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันเทคโนโลยีและวิจัย ปตท. บริษัท…
FIBO Portfolio

ดำเนินการให้กับ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดำเนินการจัดสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ ที่มีความสามารถกล่าวคำทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม สาธิตวิธีการตรวจสอบธนบัตรปลอม และสามารถโต้ตอบกับผู้เข้าร่วมชมได้…
FIBO Portfolio

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอองฝุ่นในอากาศเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ด้วยอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นขนาดพกพา โดยต้องการเก็บข้อมูลละอองฝุ่นที่ค่าความสูงต่างระดับกัน  จึงมอบหมายให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดำเนินงานออกแบบและจัดสร้างอากาศยาน…
FIBO Portfolio

“อากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)” สถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม…
FIBO Portfolio

“หุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิด” กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิด โดยจะทำการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ และตรวจหาทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิดขึ้น…
FIBO Portfolio

ดำเนินการให้กับ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หุ่นยนต์นับเป็นนวัตกรรมที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอีกหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ อีกทั้งยังสามารถทำให้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น และน่าสนใจต่อผู้พบเห็นได้ง่าย หุ่นยนต์จึงเป็นตัวอย่างที่ดีและน่าสนใจในการที่จะนำมาสอนเด็กๆ…