Industries Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

Browsing: Industries

Industries

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จํากัด ร่วมกันพัฒนา หุ่นยนต์อัตโนมัติอเนกประสงค์ (Multi-functional…
Industries

‘หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย’ พัฒนาโดยทีมวิศวกรสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้โครงการวิจัย “ระบบสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย โดยใช้หุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับ” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เข้าดำเนินการทดสอบภาคสนามร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้งาน…
Industries

วันที่จัดกิจกรรม : 4 - 29 มีนาคม 2562 สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน…
Industries

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)…
Industries

ฟีโบ้รับสมัคร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรซอฟแวร์ 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)…