News Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

Browsing: News

News

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยในหัวข้อ “Development and Validation of…
News

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จํากัด ร่วมกันพัฒนา หุ่นยนต์อัตโนมัติอเนกประสงค์ (Multi-functional…
News

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส 25 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันฯ…
News

วันที่จัดกิจกรรม : 31 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ผู้จัดกิจกรรม…