ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล | Dr.Pitiwut Teerakittikul - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • English
  • Thai

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล | Dr.Pitiwut Teerakittikul

10-ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล

Education

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, University of York, UK, 2556
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, University of York, UK, 2552
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546

Research Expertise

 • Artificial Hormone
 • Bio-Inspired Artificial Intelligence
 • Bio-Inspired Architectures
 • Evolvable Hardware
 • Cognitive Robots
 • Embedded Systems
 • Education robots

ผลงานตีพิมพ์

 • Pitiwut Teerakittikul, Gianluca Tempesti, and Andy M. Tyrrell, “The Application of Evolvable Hardware to Fault Tolerant Robot Control,” IEEE Workshop on Evolvable and Adaptive Hardware (WEAH 09), pp.1-8, April 30 2009-March 2 2009
 • Pitiwut Teerakittikul, Gianluca Tempesti, and Andy M. Tyrrell, “Artificial Hormone Network for Adaptive Robot in a Dynamic Environment”, NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS 2012), pp. 129 – 136, 2012

งานอดิเรก / กิจกรรม / สิ่งที่สนใจ

 • การปลูกฝังความตระหนักและความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชนทั่วไป (Public Engagement and Understanding in Science and Technology)
 • ฟุตบอล
 • ชมรมธนบุรีโรบอทคอนเทส (TRCC)
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สิ่งมีชีวิต และสัตว์ป่า
 • ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การติดต่อ

 • E-mail : pitiwut@fibo.kmutt.ac.th

Categories: Biologies