โครงการระบบการอ่านและวิเคราะห์ค่าแรงบิดจากเครื่อง HIOKI Wave comparator - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

โครงการระบบการอ่านและวิเคราะห์ค่าแรงบิดจากเครื่อง HIOKI Wave comparator

โครงการระบบการอ่านและวิเคราะห์ค่าแรงบิดจากเครื่อง HIOKI Wave comparator

ผู้ดำเนินการ :   

  • ดร.พิชิต  ฤกษนันทน์ 
  • นายเกษม  สิริรัตน์ชูวงศ์ 
  • นายขวัญชัย  มวยดี
  • นายปราการเกียรติ  ยังคง
  • นายวุฒิชัย  วิศาลคุณา

ดำเนินการให้กับ :

  • บริษัท มินิแบร์ (ประเทศไทย) จำกัด

minibae01 

        บริษัทมินิแบร์(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูงให้กับอุตสาหกรรมคอมพิว+เตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลจากการตรวจสอบ Ball bearing มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  ทางบริษัทจึงร่วมมือกับทางฟีโบ้พัฒนาระบบการอ่านและ

         การวิเคราะห์ค่าแรงบิดโดยใช้ข้อมูล Max, Min, Average และ Peak-to-Peak ของข้อมูลที่วัดได้  ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจะบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต โครงการแบ่งออกเป็น 2 แผนงานหลัก โดยแผนงานแรกจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลของเครื่อง Wave comparator และการออกแบบจัดวางเครือข่ายเครื่อง Wave comparator จำนวน 150 เครื่อง โดยมี Server กลางเก็บข้อมูลทั้งหมด และแผนงานที่สอง เป็นการออกแบบและจัดทำโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

Download TH

Categories: Features Research