FIBO จัดกิจกรรม Sport Day - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

FIBO จัดกิจกรรม Sport Day

วันที่จัดกิจกรรม :  9 มกราคม 2559

สถานที่จัดกิจกรรม : สนามฟุตบอล และโรงยิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดกิจกรรม : นักศึกษาฟีโบ้

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. จัดกิจกรรม FIBO Sport Day 2015 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอล และโรงยิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน กิจกรรม FIBO Sport Day จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งสร้างเสริมการรู้จักหน้าที่ กฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ และอภัย โดยในกิจกรรมจัดให้มีเกม กีฬาหลากหลายประเภทเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม และในช่วงเย็นจัดให้มีพิธีมอบรางวัลและรับประทานอาหารร่วมกัน

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,ข่าวและกิจกรรม