พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

ThaiNewYear2014

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้จัดพิธีรดน้ำคณะผู้บริหารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ บริเวณโถง ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อันดีงามในการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตา โดยมี รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้คณะผู้บริหารได้ให้พรอันเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน