ฟีโบ้จัดพิธีทำบุญอาคารใหม่ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้จัดพิธีทำบุญอาคารใหม่

news2014-04-01

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดพิธีทำบุญอาคารใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 – 15.30 น. โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อความเป็นสิริมงคล เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรทุกระดับ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามมิให้เลือนหายไป