“เครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ” - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

“เครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ”

“เครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ”

บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินการพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการผลิต พร้อมทั้งคัดแยกชิ้นงานที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและชิ้นงานที่คุณภาพไม่ผ่านออกจากกัน โดยเครื่องจักรจะสามารถทำการตรวจสอบชิ้นงานได้แบบอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูง และใช้ระยเวลาในการตรวจสอบน้อยลง ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม