ศูนย์ความเชี่ยวชาญ @M - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ศูนย์ความเชี่ยวชาญ @M

ศูนย์ความเชี่ยวชาญ @M

วิสัยทัศน์

ศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติใน เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้จริงในกระบวนการผลิต

พันธกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมภายใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีหน้าที่ดังนี้
1. กระตุ้นและผลักดันให้เกิดการทำงานวิจัยด้านการผลิตขั้นสูงแบบครบวงจรให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้
2. ผลักดันให้มีการสร้างองค์ความรู้และโอกาสให้ทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม
3. ประสานงานในการดำเนินงานวิจัยและต่อรองผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานวิจัยภาครัฐในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
4. สร้างและกำหนดแนวทางของหัวข้องานวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมีความจำเป็นต่อการผลิตขั้นสูงในต่อไปในอนาคต

งานวิจัยที่มุ่งเน้น
1. ESD in production
2. Contamination in production
3. Analysis tool for assembly process
4. Automated visual inspection
5. Metrology for production

ขอบข่ายของการวิจัยและพัฒนา
• High precision tooling design and manufacturing
• Jig fixture and part handling and part transportation
• Automatic assembly
• Manufacturing process design & improvement
• FEM • Visual inspection
• Vibration & resonance analysis Motion control
• Testing & Measurement
• Manufacturing planning & management Etc.