บุคลากร@M - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

บุคลากร@M

ผศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์

หัวหน้าศูนย์ฯ

rardchawadee.sil@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์

รองหัวหน้าศูนย์ฯ

benjamas.pan@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

รองหัวหน้าศูนย์ฯ

teeranoot.cha@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

preaw@fibo.kmutt.ac.th

นางสาวดลยาทิพย์ ภัทรกุลอรุณ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

dolayathip@fibo.kmutt.ac.th
hdd@fibo.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 02-470-9713