โครงการจัดสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Drive (RAMP) - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

โครงการจัดสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Drive (RAMP)

โครงการจัดสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Drive (RAMP)

ผู้ดำเนินการ    

 • นายฐิติศักดิ์   จันทร์พรหม   
 • นายไพศาล  สุวรรณเทพ    
 • นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ 

ดำเนินการให้กับ

 • บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

NOK01

NOK02

NOK03

        บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงเพื่อนำไปใช้ในชุดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (Hard Disk Drive) ที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศไทยได้มีการวางแผนเพิ่มอัตราการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Drive (RAMP)เป็นสองเท่าของอัตราการผลิตเดิมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าของลูกค้า  ทั้งนี้ได้วางใจให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) จัดสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Drive (RAMP) โดยมีขอบข่ายของงานคือ

  1. ศึกษาและออกแบบผังรวมของระบบที่จัดสร้างขึ้น 
  2. ออกแบบโครงสร้างและระบบทางกลของระบบ 
  3. ออกแบบระบบควบคุมและระบบติดต่อกับผู้ใช้งาน
  4. ควบคุมการจัดสร้าง ประกอบ และทดสอบการทำงานของระบบ

Download TH

 

Categories: งานวิจัยเด่น