โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวนโยบายของรัฐบาล - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ผู้ดำเนินการ :

 • รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
 • รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง
 • ผศ.ดร. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
 • ดร. อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ
 • ดร. สุริยา นัฏสุภัคพงศ์
 • ดร. เอกชัย เป็งวัง
 • อ. ธีรนันทา ฤทธิ์มณี
 • นายศิลา วงศ์สุทรพจน์

ดำเนินการให้กับ :

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

OTPC-G7

       สำหรับประเทศไทย การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในระบบการศึกษายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องมาจากราคาอุปกรณ์ค่อนข้างสูง และจำนวนซอฟต์แวร์ที่เป็นเนื้อหาสาระมีอยู่ในวงจำกัด ดังนั้น ความริเริ่มในเรื่องการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนตามนโยบาย “One Tablet per Child” ของรัฐ จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลได้มีการจัดหาและส่งมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปแล้ว ดังนั้นเพื่อขยายผลให้การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อการพัฒนา และประเมินผลการทดลองใช้ โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องเพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรที่จำเป็นในทุกด้าน

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย