Premium Training - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

Premium Training

โครงการย่อยที่ 2:  Premium Training เพื่อสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพสูงด้านวิทยาการหุ่นยนต์

หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพดี จูฉิม

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
 • เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
 • เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแก่บุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

 • เกิดการฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree อย่างน้อย 2 หลักสูตร สำหรับอบรมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติขั้นสูง เช่น
  I-IOT, Augmented Reality, Vision System, Embedded System เป็นต้น
 • การเสวนาเชิงวิชาการ และนิทรรศการแสดงผลงานแก่บุคคลที่สนใจอย่างน้อย 3,000 คน
 • เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันกับโรงเรียนอย่างน้อย 25 โรงเรียน
 • เกิดกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการ Work Integrated Learning (WIL) และ Co-op มีนักศึกษาอาจารย์และบริษัทเป็นผู้ดำเนินการ และ เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน

แผนการดำเนินการกิจกรรม Premium Training: