Project-based Learning - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

Project-based Learning

โครงการย่อยที่ 5: การพัฒนากำลังคนขั้นสูงด้วยการฝึกอบรมแบบ Project-based Learning

หัวหน้าโครงการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อพัฒนาความความรู้และทักษะในระดับสูง (Advanced knowledge and skills) ของบุคลากรระดับนักวิจัยและพัฒนา (Creator / Dreamer) ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์บุคลากรผ่านกระบวนการ Project-Based Learning
 • นำให้เกิดความร่วมมือระหว่างงานวิจัย ภาคการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำมาสู่กระบวนการใหม่เพื่อผลิตบุคลากรและงานวิจัยที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของภาคเอกชน สามารถต่อยอดไปสู่
  การใช้งานจริงได้
 • เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สู่ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

 • เกิดโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (success case studies) ของการร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากวงการวิชาการไปสู่การนำไปใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมและความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบอัจฉริยะต่อไป
 • พัฒนากำลังคนศักยภาพสูงที่จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ไปยังนักพัฒนารุ่นหลังอย่างยั่งยืน ชักจูงให้คนในภาคเอกชนถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาคน
 • บุกเบิกแนวทางเป็นต้นแบบการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ deep tech ในเชิงพาณิชย์

แผนการดำเนินการ: