การรับเข้าศึกษา - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัคร

สมัครโดยตรง / ทางไปรษณีย์ กับทางมหาวิทยาลัย

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่

สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 02-4708254-2

สมัครผ่าน Web site

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัคร (สามารถดาวโหลดได้จาก Web site)
  2. รูปถ่ายขนาด 3X4 ซม. จำนวน 1 รูป
  3. ใบรับรองนักศึกษา และ/หรือ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  4. หนังสือรับรอง บศ.2 จำนวน 2 ฉบับ
  5. สำเนาใบ Bill Payment

อัตราค่าสมัครสอบ
มีผลภาษาอังกฤษ 300 บาท ไม่มีผลภาษาอังกฤษ 500 บาท
หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่า TOEFL 500 หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี