ค่าธรรมเนียมการศึกษา - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

แผน ก (2) กรณีทำวิทยานิพนธ์

ชั้นปี ภาคเรียนที่ จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน ตามแผน ก(2) รวมเงินค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น

1

1

12

36,000

25,000

200

61,200

1

2

9

27,000

25,000

52,000

2

1

9

27,000

25,000

200

52,200

2

2

9

27,000

25,000

52,000

 

 

 

 

 

 

217,400

แผน ข กรณีไม่ทำวิทยานิพนธ์

ชั้นปี ภาคเรียนที่ จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน ตามแผน ข รวมเงินค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น

1

1

12

36,000

25,000

200

61,200

1

2

9

27,000

25,000

52,000

2

1

9

27,000

25,000

200

52,200

2

2

9

27,000

25,000

52,000

 

 

 

 

 

 

217,400 

 หมายเหตุ : หากสอบวัดผลภาษาอังกฤษแล้วต้องลงทะเบียนเรียน LNG 550 และ / หรือ LNG 600 ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 5,000 บาท โดยต้องลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก
                  LNG 550 เรียน 2 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,000.- บาท

                  LNG 600 เรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,000.- บาทท

                 ไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้าศึกษาต่อ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท แบบ 1.1 และ แบบ 2.1

ชั้นปี ภาคเรียนที่ จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน แบบ 1.1 และ 2.1 รวมเงินค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น

1

1

6

18,000

25,000

200

43,200

1

2

9

27,000

25,000

52,000

2

1

9

27,000

25,000

200

52,200

2

2

9

27,000

25,000

52,000

3

1

9

27,000

25,000

200

52,200

3

2

6

18,000

25,000

43,000

 

 

 

 

 

 

294,600

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี แบบ 2.2

ชั้นปี ภาคเรียนที่ จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน แบบ 2.2 รวมเงินค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น

1

1

12

36,000

25,000

200

61,200

1

2

9

27,000

25,000

52,000

2

1

6

18,000

25,000

200

43,200

2

2

6

18,000

25,000

43,000

3

1

12

36,000

25,000

200

61,200

3

2

12

36,000

25,000

61,000

4

1

6

18,000

25,000

200

43,200

4

2

6

18,000

25,000

43,000

5

1

3

9,000

25,000

200

34,200

5

2

3

9,000

25,000

34,000

 

 

 

 

 

 

476,000

หมายเหตุ : หากสอบวัดผลภาษาอังกฤษแล้วต้องลงทะเบียนเรียน LNG 550 และ / หรือ LNG 600 ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 5,000 บาท โดยต้องลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก
                  LNG 550 เรียน 2 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,000.- บาท

                  LNG 600 เรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,000.- บาท

                 ไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้าศึกษาต่อ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีิ

แผน ก (2) วิทยานิพนธ์

ชั้นปี ภาคเรียนที่ จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน ตามแผน ก(2) รวมเงินค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น

1

1

6

18,000

25,000

200

43,200

 

1

9

27,000

25,000

200

52,200

 

2

15

45,000

25,000

70,000

2

1

9

27,000

25,000

200

52,200

 

2

6

18,000

25,000

43,000

        ไม่นับวิชาปรับพื้น (3 หน่วยกิต)

208,400

 

 

 

 

นับวิชาปรับพื้น

217,400

แผน ข การค้นคว้าอิสระ

ชั้นปี ภาคเรียนที่ จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน ตามแผน ข รวมเงินค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น

1

1

6

18,000

25,000

200

43,200

 

2

9

27,000

25,000

52,000

 

2

15

45,000

25,000

70,000

2

1

9

27,000

25,000

200

52,200

 

2

6

18,000

25,000

43,000

        ไม่นับวิชาปรับพื้น (3 หน่วยกิต)

208,400

 

 

 

 

นับวิชาปรับพื้น

217,400

 หมายเหตุ : หากสอบวัดผลภาษาอังกฤษแล้วต้องลงทะเบียนเรียน LNG 550 และ / หรือ LNG 600 ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 5,000 บาท โดยต้องลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก
                  LNG 550 เรียน 2 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,000.- บาท

                  LNG 600 เรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,000.- บาท

                 ไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้าศึกษาต่อ