ระดับปริญญาตรี - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรที่ให้ปริญญาเฉพาะทางทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยในปัจจุบันสถาบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทาง Outcome-based Education นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททางด้านธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่สนใจต้องการต่อยอดเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอีกด้วย