การรับเข้าศึกษา - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น  ดูคุณสมบัติผู้สมัคร

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)  สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) หรือ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา)
   • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

    • ประเภทโควตา
       • โครงการ Active Recruitment
        ติดต่อฝ่ายการศึกษา
        โทร.02-470-9716
        E-mail : study@fibo.kmutt.ac.th
        ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/fibokmutt/
       • โครงการรับนักศึกษา จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
       • โควตาโครงการพัฒนาอฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ของ สวทช.