หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ โอม - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ โอม

ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์โอม
Receptionist  Robot OHM
ชื่อผู้วิจัย นายบุญเลิศ มณีฉาย ดร.ถวิดามณีวรรณ์ และศูนย์การศึกษาในเมือง(CODE)
ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
แหล่งให้ทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่เผยแพร่ผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2555
คำสำคัญ หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์

บทคัดย่อ

หลังจากหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ “นะโม” ที่พัฒนาโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา 50 ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีออกสู่สายตาของสาธารณชน ได้มีผู้ติดต่อทางสถาบันฯเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อขอให้นำหุ่นยนต์นะโมไปร่วมงานต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ทางคณะผู้วิจัยนั้นตระหนักถึงความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ต้นแบบนะโมที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประเด็นในการนำไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้หุ่นยนต์มีความสามารถมากขึ้น ความทนทานสูงขึ้นในการใช้งานจริง

ทางสถาบันฯ จึงได้มีการเก็บข้อมูล ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก “โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากประสบการณ์จากการนำหุ่นยนต์นะโมไปใช้งานจริง ทำให้ทราบถึงปัญหาและจุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากหุ่นยนต์ต้นแบบ จึงได้วิจัยต่อยอด และแก้ไข ที่จะขยายผลสู่การพัฒนาหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ตัวที่ 2 ที่มีชื่อว่า “โอม”

โอมถูกวางบุคลิกให้เป็นน้องชายของนะโม มีความแข็งแรง คล่องแคล่วสูง ชอบผจญภัย และค้นคว้าสิ่งต่างๆ สามารถที่จะจะบันทึกเรื่องราวที่ไปพบมาผ่านทางกล้องวีดีโอที่ติดไว้บริเวณศรีษะ และบอกเล่าประสบการณ์สิ่งต่างๆ ผ่านทางเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ที่ติดไว้บริเวณหน้าอกเข้าสู่ฉากรับได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Categories: งานวิจัยตีพิมพ์