โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้

ผู้ดำเนินการ :  

 • รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
 • นายทศพร บุญแท้
 • นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ
 • นายสาธิต วณิชชัยกิจ

 

ดำเนินการให้กับ :  

 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

บทคัดย่อ

เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการขาขาดของประเทศไทยมีโอกาสใช้ขาเทียมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(ฟีโบ้)ร่วมกับหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี จึงร่วมมือดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาและให้บริการแขนขาเทียมในประเทศไทย  โดยฟีโบ้รับทำหน้าที่ วิจัย ออกแบบ จัดสร้าง ทดสอบขาเทียมแบบเหนือหัวเข่า ผลงานสุดท้ายที่ตั้งเป้าหมายได้รับจากโครงการ คือ

 1. ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยมือ
 2. ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยอุปกรณ์ไร้สาย
 3. ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยตัวเอง