Remotely Operated Underwater Vehicle - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Remotely Operated Underwater Vehicle

ชื่อผลงาน Remotely Operated Underwater Vehicle
ชื่อผู้วิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสัญ ROV,underwater robot,observation,inspection

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปแล้วสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างเพื่อการดูแลซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างบางส่วนอยู่ใต้น้ำก็เช่นเดียวกันที่ต้องได้รับการตรวจสอบ แต่ทว่าการสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างใต้น้้ำนั้น เป็นงานที่มนุษย์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ยากและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อขยายขีดความสามารถของการเข้าถึงพื้นที่ และเพิ่มรอบการตรวจสอบโครงสร้าง จึงจำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือ หรือระบบหุ่นยนต์ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และทำงานแทนมนุษย์ได้

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของลักษณะงานดังกล่าว จึงได้วิจัยและพัฒนาต้นแบบ Remotely Operated Underwater Vehicle หรือ ROV ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สำรวจควบคุมระยะไกลที่สามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำได้ทุกทิศทางขึ้นมา โดยคาดหวังจะเป้นต้นแบบสำหรับการใช้งานภาคสนาม โดย ROV ที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถและขอบเขตสภาพแวดล้อมในการทำงานดังต่อไปนี้สามารถถ่ายทอดภาพต่างๆ ที่เห็นใต้น้ำให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บังคับอยู่ภาคพื้นดิน

  • สามารถถ่ายทอดภาพต่างๆ ที่เห็นใต้น้ำให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บังคับอยู่ภาคพื้นดิน
  • สามารถติดตั้งเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อทำการวัดและแสดงผลให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บังคับอยู่ภาคพื้นดิน
  • สามารถทำงานใต้น้ำที่ระดับความลึกไม่ต่ำกว่า 100 เมตร
  • สามารถทำงานได้ยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง ต่อการดำน้ำ 1 ครั้ง
  • มีระบบนำทางสำหรับช่วยเหลือการบังคับเคลื่อนที่
  • มีระบบการเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเคลื่อนที่ตามเส้นทางใต้น้ำที่กำหนดไว้