โครงการพัฒนาระบบควบคุมเรือสำรวจระยะไกล - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการพัฒนาระบบควบคุมเรือสำรวจระยะไกล

ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาระบบควบคุมเรือสำรวจระยะไกล
Development of Control System of USV
ชื่อผู้วิจัย ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา นายรุ่งโรจน์ หวังเกียรติ
แหล่งให้ทุน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ผลงาน พ.ศ. 2555
คำสำคัญ เรือสำรวจระยะไกล

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์มหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2554 เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อหามาตรการป้องกันน้ำท่วมที่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีการเตรียมความพร้อมได้แก่การสำรวจเพื่อหยั่งความลึกของแม่น้ำลำคลองสายต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการและวางแผนการระบายน้ำ ซึ่งในที่นี้การรู้ถึงหน้าตัดของลำน้ำ (Cross Section) ตลอดสายมีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามจึงได้วิจัยและพัฒนาเรือไร้คนขับ (Unmanned Surface Vehicle) สำหรับช่วยในการดำเนินงานดังกล่าว