Legacy of FIBO - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Legacy of FIBO

ฝ่ายวิจัยเป็นส่วนที่สำคัญของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หน้าที่หลักของฝ่ายวิจัย คือ ส่งเสริมกิจกรรมด้านงานวิจัย กำหนดทิศทาง จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยยังมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

ภารกิจของฝ่ายวิจัยยังรวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของผลงานตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการ และการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถาบันฯ ฟีโบ้จัดบรรยากาศการวิจัยให้เป็นแบบสากล เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวลาให้กับงานวิจัยอย่างเต็มที่

All Publications