รวมผลงานวิจัย - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

รวมผลงานวิจัย

Year 2019

International Conference

   • Yossawee Keaomanee, Prakarnkiat Vongbunyong, Worawit Panpanytep, Thavida Maneewan, Supachai Vongbunyong, 2019, “Kineet V2 Edge base Registration with RANSAC-ICP” , 4th International Conference on Computer and Communications (IEEE), 7 – 10 December 2018, Chengdu, China, pp. 1611-1616
   • Vongbunyong Supachai, Thamrongaphichartkul Kitti, Martchan Chawanluck, Archeewawanich Putthinart, Akaratham Patsawee, 2019, “Automatic Handling for Valves Trimming System”, The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME 2018) , 11 December 2018-14 December 2018, Phuket, Phuket, Thailand, pp. 1-7.
   • Widsankun Wasok, Woradechjumroen Denchai, Vongbunyong Supachai, 2019, “Interaction Analysis Investigations of Multiple Oversizing Air-conditioning Units in an Open Space”, The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME 2018) , 11 December 2018-14 December 2018, 11-14 Dec 2018, Phuket, Thailand, pp. 1-7.
   • Vongbunyong Supachai, Woradechjumroen Denchai, Sohab Somkiat, 2019, “Feasible Soft-repair Algorithm Design for Reducing Oversizing Effect on Multiple Split-type Air-conditioning Operations with Supply Duct in an Open Space”, The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME 2018), , 11 December 2018-14 December 2018, Phuket, Phuket, Thailand, pp. 1-7.
   • Tassanavipas Kriangkrai, Natsupakpong Suriya, 2019, “A Prototype Design for the Machine Used for Measuring of Wound Volume Using a 3D Scanner”, ICBIP ’18 Proceedings of the 3rd International Conference on Biomedical Signal and Image Processing , 22 August 2018-24 August 2018, Seoul National University, Seoul, South Korea, pp. 105-111.
   • Tassanavipas Kriangkrai, Natsupakpong Suriya, 2019, “Implementation of a software Prototype to Support Wound Treatment Processes”, 2018 IEEE 5th International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Application (ICSIMA) , 28 November 2018-30 November 2018, BP Samila Hotel and Resort, Songkla, Thailand, pp. 1-6.
   • W. Haomachai and P. Teerakittikul, “An Artificial Hormone System for Adaptable Locomotion in a Sea Turtle-Inspired Robot,” in the 4th International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE 2019), Nanjing, China, 2019
   • Pengwang Eakkachai, 2019, “Control of Ebola Epidemic System Based on Terminal Synergetic Controller Design”, I2CACIS (2019 IEEE International Conference on Automatic Control and Intelligent Systems) , 29 June 2019-29 June 2019, Grand Blue Wave Hotel, Selangor, Malaysia, pp. 1.
   • อธิชา ศรีสุชินวงศ์, วราสิณี ฉายแสงมงคล, บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข, 2562, “Word Recognition in Captured Images by CNN Trained with Synthetic Images”, 22nd International Computer Science and Engineering Conference , 21 พฤศจิกายน 2561-24 พฤศจิกายน 2561, Kantary Hill Hotel, จ.Chiang Mai, ไทย, หน้า 43-48.
   • เอกชัย เป็งวัง, 2562, “Assembly of Modular Robot for Cleaning Various Length of Solar Panel”, ICEAST 2019 (International Conference on Engineering, Applied Science and Technology , 2 กรกฏาคม 2562-5 กรกฏาคม 2562, Luang Prabang, จ.Luang Prabang, สาธารณรัฐประเทศลาว, หน้า 1.

National Conference

   • เฉลิมขวัญ สวงโท, สุริยา นัฏสุภัคพงศ์, 2562, “การออกแบบ และพัฒนาเครื่อง Mini CNC 5 แกน”, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 , 7 กันยายน 2561-7 กันยายน 2561, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, ไทย, หน้า 858-863.
   • เอกชัย เป็งวัง, 2562, “Prototyping a Fast and Precise Automation for Folding Vermicelli Process”, ICEAST 2019 (International Conference on Engineering, Applied Science and Technology , 2 กรกฏาคม 2562-5 กรกฏาคม 2562, Luang Prabang, จ.Luang Prabang, สาธารณรัฐประเทศลาว, หน้า 1.

International Journal

   • Thirat Limsurut1*, Warasinee Chaisangmongkon2, “Event-based Feature Synthesis: Autonomous Data Science Engine”, Journal of Computers, Vol. 30 No. 2, 2019, pp. 55-67.

Year 2018

International Conference

   • Poungrat Anon, Maneewarn Thavida, 2017, “A starfish inspired robot with multi-directional tube feet locomotion”, 2017 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics (IEEE-ROBIO) , 5 December 2017-8 December 2017, The Parisian Macao, Macao, China, pp. 712-717.
   • Boonsothonsatit Kanda, 2018, “Order Penetration point-based cAusal Linkages (OPAL) to systematically evaluate supply chain performance”, 2018 the 6th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM 2018) , 7 March 2018-9 March 2018, St Anne’s College in Oxford University, Oxford, United Kingdom, pp. -.
   • Pengwang Eakkachai, 2018, “Parametric System Identification of Catamaran for Improving Controller Design”, 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering , 12 December 2017-15 December 2017, Bangkok, Bangkok, Thailand, pp. -.
   • Pengwang Eakkachai, 2018, “Micro Robotics at FIBO”, International Symposium on Frontier of Science Technology and Engineering (ISFSTE) , 20 November 2017-23 November 2017, Knowledge Exchange for Innovation (KX), Bangkok, Thailand, pp. -.
   • Joochim Orapadee, Thongnak Pramarn, 2018, “Applying Marketing Techniques for Electrical and Electronics Businesses”, he 4th Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2017) , 14 December 2017-16 December 2017, Classic Kameo Ayutthaya Hotel, Ayutthaya, Thailand, pp. 4 หน้า.
   • Poungrat Anon, Maneewarn Thavida, 2017, “A starfish inspired robot with multi-directional tube feet locomotion”, 2017 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics (IEEE-ROBIO) , 5 December 2017-8 December 2017, The Parisian Macao, Macao, China, pp. 712-717.
   • Joochim Orapadee, Phungchung Nopprone, 2018, “Loss Time Reduction in the Supply Process by Preventive Maintenance: A Case Study of the Canned Tuna Industry”, The 5th International Conference on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia” : SEPSA , 26 July 2018-26 September 2018, Ubon Ratchathani University, Thailand, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 107-118.
   • Joochim Orapadee, Charoendachanukror Chanchai, 2018, “Application of quality function deployment in product improvement of power strips”, The International Conference on Innovative Research and Development (ICIRD) 2018 , 11 May 2018-12 September 2018, Asian Institute of Technology Conference Center (AITCC), Bangkok, Thailand, pp. 1-6.
   • Tirasuntarakul Narongsak, Dheeravongkit Arbtip, 2018, “An Automatic Multi-String Musical Instrument Tuner using One-to-Many Micro  Actuating Mechanism”, 5th International Conference on Mechanical, Electronics and Computer Engineering (CMECE 2018) , 24 August 2018-28 August 2018, Singapore, Singapore, Singapore, pp. -.
   • Vongbunyong Supachai, Piyasinchart Annop, Chinthammit Winyu, Choksatchawathi Tanut, 2018, “A development of an interactive self-learning system using vision system and see-through smart glasses in water meters assembly process”, The 33rd International Technical Conits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2018) , 4 July 2018-7 July 2018, Bangkok, Bangkok, Thailand, pp. 1-4.

National Conference

   • Pengwang Eakkachai, 2018, “Micro Power Sources for Millimeter-scale Surveillance Robots”, TRF-OHEC Congress 2018 , 10 January 2018-12 January 2018, The Regent Cha-am Beach, petchburi, Thailand, pp. -.

International Journal

   • Boonsothonsatit Kanda, 2018, “Generic decision support system to leverage supply chain performance (GLE) for SMEs in Thailand”, Journal of Manufacturing Technology Management , Vol. 28, No. 6, pp. 737-748.

Year 2017

International Conference

   • Laorworrakhun Chakhrit, Natsupakpong Suriya, 2017, “An Improved Algorithm for Obstacle Avoidance by Follow the Gap Method Combined Potential Field”, The 2017 International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB) , 19 January 2017-22 January 2017, Seagaia Convention Center, Miyazaki, Japan, pp. 613-616.
   • Thanasuan Kejkaew, Wongviriyawong Chanikarn, 2017, “How a Process of Planning, Implementing and Dealing with A Problem Influences A Performance of Project-Based Learning in Engineering Education”, The 9th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17) , 3 July 2017-5 July 2017, Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona, Spain, pp. 1-8. ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์
   • Thanasuan Kejkaew, Chaisangmongkon Warasinee, Wongviriyawong Chanikarn, 2017, Emerging Patterns in Students Learning Attributes Through Text Mining”, The 10th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2017) , 25 June 2017-28 June 2017, Wuhan, Wuhan, China, pp. 1-2.
   • Vongbunyong Supachai, Kara Sami, 2017, “Selective volume fusing method for cellular structure integration”, 9th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing – EcoDesign 2015 , 2 December 2015-4 December 2015, Japan, Tokyo, Japan, pp. 513-524.
   • Suppakun Nakarin, Maneewarn Thavida, 2017, “Coaching: Human-assisted approach for reinforcement learning”, 2017 International Conference on Robotics and Automation Sciences (ICRAS) , 26 August 2017-29 August 2017, Hong Kong, Hong Kong China, China, pp. 177-181.
   • เอกชัย เป็งวัง, 2560, “Portable ControlSystems for Multiple Micro-robots by Using a Pulse-width Modulation”, International Conference on Manipulation, Automation and Robotics at , 17 กรกฏาคม 2560-21 กรกฏาคม 2560, Montreal, Canada, จ.Montreal, แคนาดา, หน้า 1.
   • เอกชัย เป็งวัง, 2560, Bio-inspired Wings Designs forImproving Bee’s Flight Dynamics of Flapping-wing Robots”, 2017 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology , 2 สิงหาคม 2560-4 สิงหาคม 2560, Bangkok, จ.Bangkok, ไทย, หน้า 1.
   • สุภชัย วงศ์บุณย์ยง, พีรวัส เริงฤทธิ์รณชัย, ชวิศา ชนกโอวาท, สวณัฐ คงสนิท, พงศกร พลจันทร์ขจร, 2560, “Multiple Products Management System with Sensors Arrays  in Automated Storage and Retrieval Systems”, The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME 2017) , 12 ธันวาคม 2560-15 ธันวาคม 2560, Anoma Hotel, จ.Bangkok, ไทย, หน้า 1063 – 1074.

International Journal

   • Joochim Orapadee, Meekaew Jumnong, 2017, “Applying Total Productive Maintenance in Aluminium Conductor Stranding Process”, Journal of Industrial Engineering and Management Science , Vol. 2016, No. 1, January, pp. 1-24.
   • Vongbunyong Supachai, Kara Sami, 2017, “Rapid generation of uniform cellular structure by using prefabricated unit cells”, International Journal of Computer Integrated Manufacturing , Vol. 30, No. 8, pp. 792-804.
   • Chaisangmongkon Warasinee, 2017, “Computing by Robust Transience: How the Fronto-Parietal Network Performs Sequential, Category-Based Decisions”, Neuron , Vol. 93, pp. 1504-1517.
   • Vongbunyong Supachai, Sreerattana-arporn Jirad, Vongseela Pakorn, 2017, “A Process Demonstration Platform for Product Disassembly Skills Transfer”, Procedia CIRP , Vol. 61, pp. 281-286.
   • Singhtaun Chansiri, Natsupakpong Suriya, 2017, “A Comparison of Parallel Branch and Bound Algorithms for Location-Transportation Problems in Humanitarian Relief”, International Journal of GEOMATE , Vol. 12, No. 33, May, pp. 38-44.

National Conference

   • กิตติ ธำรงอภิชาตกุล, สุภชัย วงศ์บุณย์ยง, ลลนา นันทการณ์, 2560, “การออกแบบแขนกลตามสำหรับกระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย”, Conference of TRS on Robotics and Industrial Technology 2017 , 22 มิถุนายน 2560-22 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จ.กรุงเทพ, ไทย, หน้า 66 – 69.
   • ธีระพงษ์ ธนเดโชพล, สุริยา นัฏสุภัคพงศ์, สุภชัย วงศ์บุณย์ยง, 2560, “ระบบค้นหาทิศเหนือจริงแบบอัตโนมัติเพื่อการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ สำหรับกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว”, นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 : วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม , 20 กรกฏาคม 2560-21 กรกฏาคม 2560, อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, ไทย, หน้า 386-401.
   • ถวิดา มณีวรรณ์, อานนท์ พวงรัตน์, 2560, “การพัฒนาโมดูลต้นแบบของหุ่นยนต์ปลาดาว”, The Conference of TRS on Robotics and Industrial Technology 2017 (CRIT2017) , 22 มิถุนายน 2560-22 มิถุนายน 2560,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จ.กรุงเทพ, ไทย, หน้า 62.
   • สุริยา นัฏสุภัคพงศ์, ถวิดา มณีวรรณ์, นครินทร์ สรรพคุณ, 2560, “วิธีช่วยเร่งการเรียนรู้แบบเสริมกําลังของหุ่นยนต์ ด้วยคําสั่งเสียง”, The Conference of TRS on Robotics and Industrial Technology 2017 (CRIT2017) , 22 มิถุนายน 2560-22 กันยายน 2560, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จ.กรุงเทพ, ไทย, หน้า 49.

Year 2016

   • Boonsothonsatit, K. “Causal Linkage-Based Strategic Map Design Along the Robotics and Automation
    Supply Chain in Thailand.” In The 2016 International Conference on Industrial Engineering and
    Operations Management. Kuala Lumpur, Malaysia, 2016.
   • Boonsothonsatit, K. “Supply Chain Causal Linkage-Based Strategic Map Design.” Journal of
    Advanced Management Science (2016).
   • Boonsothonsatit, K. and B. Bedavanija. “Industrial Logistic Performance Evaluation: A Case of
    Printing and Packaging Company in Thailand.” In The 6th International Conference on Logistics
    and Maritime Systems. Sydney, Australia, 2016.
   • Boonsothonsatit, K. and S. Buabuthr. “Industrial Logistic Performance Evaluation: A Case of Bulk
    Feed Truck Manufacturing Company in Thailand.” In The 2016 International Conference on
    Industrial Engineering and Operations Management. Kuala Lumpur, Malaysia, , 2016.
   • Boonsothonsatit, K. and N. Chonsawat. “Selection of Automation Technology for Productivity
    Enhancement in Poultry House Cleaning Process.” In IE Network Conference. Khon Kaen, 2016.
   • Boonsothonsatit, K. and O. Joochim. “Optimal Strategies for Escaping from the Middle Income
    Trap: Automotive Supply Chain in Thailand.” In The 3rd International Conference on Industrial
    Engineering, Management Science and Applications. Jeju, South Korea., 2016.
   • C. Singtaun and S. Natsupakpong. “A Comparison of Parallel Branch and Bound Algorithms for
    Location-Transportation Problems in Humanitarian Relief.” In Second International Conference on
    Science, Engineering and Environment (SEE), 2016.
   • Chaisangmongkon, W., SK. Swaminathan, DJ. Freedman and XJ. Wang. “Robust Transience : How the
    Fronto-Parietal Network Performs Sequential Category-Based Decisions.”, (2016).
   • Gomasang, P., P. Sangwan and C. Wongviriyawong. “Assessing Interpersonal Relationship among
    Peers in a Constructionist Classroom: A Probabilistic Method.” Constructionism, (2016): 8-16.
   • Helou, M. , S. Vongbunyong and S. Kara. “Finite Element Analysis and Validation of Cellular
    Structures.” Procedia CIRP 50, (2016): 94-99.
   • O. Joochim and J. Meekaew. “Application of Tpm in Production Process for Improvement of
    Productivity: A Case Study of Bangkok Cable Co., Ltd.” In the 3rd International Conference on
    Industrial Engineering, Management Science and Applications (ICIMSA2016). Jeju Island, South
    Korea., 2016.
   • Pengwang, Eakkachai., Kanty. Rabenorosoa, Micky. Rakotondrabe and Nicolas. Andreff. “Scanning
    Micromirror Platform Based on Mems Technology for Medical Application.” Micromachines 7, no. 2
    (2016): 24.
   • Pitiwut Teerakittikul. “Wormy: A Little Robot That Help Kids Learn in the Fun-Gible Way.” In
    International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST2016), 2016.
   • Poonsiri Jailungka and Siam Charoenseang. “Gesture-Based 3d Modeling with Leap Motion.” In TRS
    Conference on Robotics and Industrial Technology 2016. Bangkok, Thailand., 2016.
   • Thajchayapong, S. , T. Choksatchawathi, P. Israsena and C. Wongviriyawong. “Increasing Learning
    Gain in Linear Algebra through Play.” Constructionism, (2016): 324-326.
   • Tirasuntarakul, N. and A. Dheeravongkit. “Design and Analysis of a Micro Actuating Mechanism
    Driving Multi-Degree of Freedom.” Applied Mechanics and Materials 851, (2016): 464-469.
   • Vongbunyong, S. and S. Kara. “Development of Software Tool for Cellular Structure Integration
    for Additive Manufacturing.” Procedia CIRP 48, (2016): 489-494.
   • Vongbunyong, S. and S. Kara. “Rapid Generation of Uniform Cellular Structure by Using
    Prefabricated Unit Cells ” International Journal of Computer Integrated Manufacturing In Press,
    (2016).
   • Vongbunyong, S., M. Pagnucco and S. Kara. “Vision-Based Execution Monitoring of State Transition
    in Disassembly Automation.” International Journal of Automation Technology 10, no. 5 (2016): 708
    – 716.
   • Wisanu Jutharee and Thavida Maneewarn. “Gesture Reconfiguration from Joint Failure Using Genetic
    Algorithm.” In 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016)
    2016.
   • ทศพร เพ็ชรุพันธ์ and ถวิดา มณีวรรณ์.
    “อุปกรณ์อินพุตหลายแกนปรับเปลี่ยนท่าได้สําหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Multi-Joint Reconfigurable
    Computer Interface Device) “, 2016.
   • ภาริส วงศ์แพทย์, รัชวรรณ สุขเสถียร, วันทนียา วัชรีอุดมกาล, พัชรินทร์ อินตา, แพรวนภา ขันทะสีมา,
    ดาริกา พันธิแก้ว, ปราการเกียรติ ยังคง, ศรายุทธ หัสนัย and วิทยา ไพเราะห์.
    “ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการทำงานของแขนด้วยเครื่อง Sensibletab กับการประเมินด้วย Fugl-Meyer
    Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาเบื้องต้น.” Journal of Thai Rehabilitation Medicine 26,
    no. 1 (2016): 1-12.
   • Sarut Panjan and Siam Charoenseang, 2016, “Design and Development of a Robotic Arm for
    Rehabilitation and Training”, The 8th International Conference on Computer Science and its
    Applications, dec 19-21, 2016, Bangkok, Thailand.  (Submitted & Accepted)
   • Sarut Panjan and Siam Charoenseang, 2016, “Hybrid Force/EMG Based Control System for
    Rehabilitation Robot”, Walailak Journal of Science and Technologyl.  (Submitted)
   • T. Tonggoed, S. Charoenseang, “Information Feedback for Human Motor Skill Transferring System
    Using Augmented Reality”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 851, pp. 603-610, 2016.
   • Siam Charoenseang and Sittikorn Chongchalermchai, 2016, “3D-printed Wearable Supporter for an
    Exoskeleton Arm”, RSU National Research Conference 2016, April 29, 2016, Pathum Thani, Thailand.
    (in Thai)

Year 2015

   • Boonyaprapasorn, E. Pengwang, T. Maneewarn, P. Sa Ngiamsunthorn, C. Pongsomboon, W. Wechsathol
    and R. Silapunt. “Backstepping and Backstepping Sliding Mode Controller for Droplet Position in
    Electrowetting on Dielectric System.” In 15th International Conference on Control, Automation
    and Systems (ICCAS 2015), 1457-1462. Busan, Korea., 2015.
   • Arsit Boonyaprapasorn, Thavida Maneewarn and Eakkachai Pengwang. “Position Control of Droplet in
    Electrowetting on Dielectric System Using Feedback Linearization.” In The 6th TSME International
    Conference on Mechanical Engineering. Hua-Hin, Thailand., 2015.
   • Boonsothonsatit, K. and S. Jungthawan. “Lean Supply Chain Management-Based Value Stream Mapping
    in a Case of Thailand Automotive Industry.” In The 4th IEEE International Conference on Advanced
    Logistics and Transport. Valenciennes, France, 2015.
   • Boonsothonsatit, Kanda, Sami Kara, Suphunnika Ibbotson and Berman Kayis. “Development of a
    Generic Decision Support System Based on Multi-Objective Optimisation for Green Supply Chain
    Network Design (Goog).” Journal of Manufacturing Technology Management 26, no. 7 (2015):
    1069-1084.
   • Boonsothonsatit, K. , S. Kara, B. Kayis and S. Ibbotson. “Dynamic and Green Supply Chain Network
    Design.” (2015).
   • Boonyaprapasorn, Arsit., Kaned. Thung-od and Thavida. Maneewarn. “Design Guidelines for an
    Embedded Permanent Magnetic Matrix Wheel Climbing Robot.” In Applied Mechanics and Materials,
    789-790, 705-710, 2015.
   • Boonyaprapasorn, Arsit, Kaned Thung-od and Thavida Maneewarn. “Design Guidelines for an Embedded
    Permanent Magnetic Matrix Wheel Climbing Robot.” Applied Mechanics & Materials, (2015).
   • Buabuthr, S. and K. Boonsothonsatit. “Development of System Thinking for Enhancing Thailand
    Logistics Performance in Industrial Sector.” In IE Network Conference. Bangkok, 2015.
   • Chanthanee, A., P. Youngkong and P. Wongphaet. “Postural Asymmetry Baby Scanner for Infants.” In
    2015 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology (CRIT 2015) NSM Science Square
    Bangkok, Thailand., 2015.
   • Chanthanee, A., P. Youngkong and P. Wongphaet. “Thaineurotest: Computer Network for
    Tele-Rehabilitation.” In Thailand Research Expo. Bangkok, THAILAND., 2015.
   • Chao, P., V. Rungreunganun and K. Boonsothonsatit. “Development of Systematically Statistic and
    Dynamic Model (S2dm) for Demand Management of Crude Palm Oil in Thailand.” Journal of
    Agricultural Science and Technology, (2015).
   • D. Laowattana, S. Natsupakpong and S. Luecha. “Motion Planning and Gait Generation for a Rescue
    Legged Robot.” In Conference of TRS on Robotics and Industrial Technology, 2015.
   • Engel TA, Chaisangmongkon W, Freedman DJ and Wang XJ. “Choice-Correlated Activity Fluctuations
    Underlie Learning of Neuronal Category Representations.” Nature Communication., (2015).
   • Kanty Rabenorosoa, Bastien Tasca, Antonin Zerbib, Patrick Rougeot, Nicolas Andreff and Eakkachai
    Pengwang. “Squipabot: A Mesoscale Parallel Robot for a Laser Phonosurgery.” International
    Journal of Optomechatronics, (2015): 310-324.
   • Maneewarn, T. and K. Thung-od. “Icp-Ekf Localization with Adaptive Covariance for a Boiler
    Inspection Robot.” In 2015 IEEE 7th International Conference on Cybernetics and Intelligent
    Systems (CIS) and IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM), 216-221, 2015.
   • Nakrob Wanichnukhrox, Thavida Maneewarn and Szathys Songschon. “Mechanical Analysis of a Hybrid
    Approach for a Lower Limb Rehabilitation Robot.” In Applied Mechanics and Materials, 789-790,
    665-674, 2015.
   • Noppawat cha-on and Eakkachai Pengwang. “Control System for Group of Millimeter-Scale Robots by
    Using Electromagnetic Field.” In TRS conference on Robotics and Industrial Technology 2015
    (CRIT2015), 89-93. Bangkok, Thailand, 2015.
   • O. Joochim and S. Jungthawan. “An Application of Value Stream Mapping in Ceramic Tile Industry:
    A Case Study.” In the 2nd International Conference on Manufacturing and Industrial Technologies
    (ICMIT 2015). Pattaya, Thailand, 2015.
   • Palakorn Tantrakool and Eakkachai Pengwang. “Mechanism Designs for Bio-Inspired Flapping Wing
    Robots.” In The International Conferrence on Artificial ALife and Robotics 2015 (ICAROB 2015).
    Oita, Japan. , 2015.
   • Pengwang, E., K. Rabenorosoa, M. Rakotondrabe and N. Andreff. “Structural Analysis and Static
    Responses of Electrostatic Actuators for 3-Dof Micromanipulators in Phonomicrosurgery.” In
    Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology Conference (IMPACT), 2015 10th
    International, 61-64. Taipei, Taiwan., 2015.
   • Potiwat Ngamkajornwiwat and Pitiwut Teerakittikul. “Toward Adaptability for Autonomous Robots:A
    New Model of Artificial Hormones.” In International Conference on Embedded Systems and
    Intelligent Technology (ICESIT), 2015.
   • Potiwat Ngamkajornwiwat and Pitiwut Teerakittikul. “The Development of Artificial Hormone System
    for Adaptable Robots.” In 2015 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology (CRIT2015),
    2015
   • S. Chotimonthin and O. Joochim. “Modeling of Logistics Cost Management: A Case Study of
    Auto-Part Industry (Automotive Wiring Harness).” In IE Network Conference 2015, 962-968.
    Bangkok, Thailand, 2015.
   • Singtaun, C. and S. Natsupakpong. “Applications of Parallel Computing for Facility
    Location-Transportation Problems for Disaster Response.” Journal of Computer Science 29, no. 4
    (2015): 612-620.
   • Suparat, N. and T. Maneewarn. “Spraying Analysis for a Coconut Climbing Robot.” In 2015 7th
    International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 388-393,
    2015.
   • Suparat, N. and T. Maneewarn. “Spraying Analysis for a Coconut Climbing Robot.” In 2015 7th
    International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 388-393,
    2015.
   • Vongbunyong, S. and W.H. Chen. Disassembly Automation Automated Systems with Cognitive Abilities
    Sustainable Production, Life Cycle Engineering and Management, Edited by C. Herrmann and S.
    Kara: Springer International Publishing, 2015.
   • Vongbunyong, S. and S. Kara. “Selective Volume Fusing Method for Cellular Structure
    Integration.” In Sustainability through Innovation in Product Life Cycle Design, Proceedings of
    Ecodesign 2015 International Symposium, 508-513, 2015.
   • Vongbunyong, S., S. Kara and M. Pagnucco. “General Plans for Removing Main Components in
    Cognitive Robotic Disassembly Automation.” In The 6th International Conference on Automation,
    Robotics and Applications (ICARA 2015). Queenstown, New Zealand, 2015.
   • Vongbunyong, S., S. Kara and M. Pagnucco. “Learning and Revision in Cognitive Robotics
    Disassembly Automation.” Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 34, (2015): 79-94.
   • W. Panpanyatep and M. N. Dailey. “Human Pose Estimation Using Particle Filters and Hog Features
    from Monocular Cameras.” In The Conference of TRS on Robotics and Industrial Technology (CRIT),
    2015.
   • Wanichnukhrox, Nakrob, Thavida Maneewarn and Szathys Songschon. “Mechanical Analysis of a Hybrid
    Approach for a Lower Limb Rehabilitation Robot.” In Applied Mechanics and Materials, 789,
    665-674: Trans Tech Publications, 2015.
   • ชาคริต ลออวรคุณ and สุริยา นัฎสุภัคพงศ์.
    “ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูลจากหลายอุปกรณ์บนเรือสำรวจระยะไกล.” In
    การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์, 2015.
   • นครินทร์ สรรพคุณ, สุริยา นัฏสุภัคพงศ์ and ถวิดา มณีวรรณ์. “การเร่งการเรียนรู้แบบ Reinforcement
    ด้วยการวิจารณ์ติชม.” In การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์, 2015.
   • นครินทร์ สรรพคุณ, สุริยา นัฏสุภัคพงศ์ and ถวิดา มณีวรรณ์. “การเร่งการเรียนรู้แบบ
    Reinforcementด้วยการวิจารณ์ติชม (Accelerate the Reinforcement Learning with Criticism).” In
    การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์, 2015.
   • มณีวรรณ์, ถวิดา and นวภัณฑ์ ศุภรัตน์. “หุ่นยนต์ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสำหรับต้นมะพร้าว.” In
    การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์, 2015.
   • อภัย จันทร์ธานี, ปราการเกียรติ ยังคง and ภาริส วงศ์แพทย์. “เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก.” In
    การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 2558. กรุงเทพฯ, 2015.
   • อาศิส บุณยะประภัศร, ถวิดา มณีวรรณ์ and เอกชัย เป็งวัง. “การควบคุมแบบ Linear Quadratic Regulator
    สําหรับการเคลื่อนที่หยดของเหลวบนฉนวนด้วยอิเลคโตรเวตติ้ง.” In 25th Thai Institute of Chemical
    Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2015). Pattaya, Thailand., 2015.
   • Siam Charoenseang, “Status of Thai Robotics”, Thailand Advanced Institute of Science and
    Technology (THAIST) Journal, Vol.1, No. 1, March 2015.
   • Siam Charoenseang and Sarut Panjan,2014, Universal Exoskeleton Arm Design for Rehabilitation,
    2014 Journal of Automation and Control Engineering , Vol.3, No.6.  December 2015.
   • Tarinee Tonggoed and Siam Charoenseang,2014,Design and Development of Human Skill Transfer
    System with Augmented Reality, 2014 Journal of Automation and Control Engineering , Vol.3, No.5.

Year 2014

   • Dheeravongkit, A., “สิทธิบัตร เรืองขิมอิเล็กทรอนิกส์, Co-Inventor (ณรงค์ศักดิ์ ถิรสุนทรากุล).”
    2014
   • Boonsothonsatit, K. and S. Jungthawan. “Lean Supply Chain Management in Case of the Construction
    Materials Industry.” In The 14th Thai Value Chain Management and Logistics Conference. Bangkok,
    2014.
   • Boonyaprapasorn, A., T. Maneewarn and K. Thung-Od. “A Prototype of Inspection Robot for Water
    Wall Tubes in Boiler.” In Applied Robotics for the Power Industry (CARPI), 2014 3rd
    International Conference on, 1-6, 2014.
   • Chanthasopeephan, Teeranoot, Arnas Jarakorn, Pongsakorn Polchankajorn and Thavida Maneewarn.
    “Impact Reduction Mobile Robot and the Design of the Compliant Legs.” Robotics and Autonomous
    Systems 62, no. 1 (2014): 38-45.
   • Chuanasa, J., P. Wongphaet and P. Youngkong. “Sensibletab Robotic Device for Hemiplegic Shoulder
    and Arm Function Rehabilitation: Preliminary Clinical Results.” In 8th iCREATe 2014, Singapore.
    Singapore, 2014.
   • E. Pengwang, K. Rabenorosoa, M. Rakotondrabe and N. Andreff. “Characterization and
    Micro-Assembly of Electrostatic Actuators for 3-Dof Micromanipulators in Laser
    Phonomicrosurgery.” In Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA), 2014 IEEE/ASME
    10th International Conference on, 1-6. Senigallia, Italy., 2014.
   • Israsena, P., C. Wongviriyawong, A. Sipitakiat, N. Tutiyaphuengprasert, T. Tantikul, N. Limpiti,
    I. Rattanathavorn and S. Cheamsawat. “Constructionism in Thailand and Its Transformative Effect
    on the Lifelong Learning Process.” Constructionism, (2014).
   • Jariyawattanakul, S. and T. Maneewarn. “Gesture Based Master-Slave Controller for a Social
    Humanoid Robot.” In Control, Automation and Systems (ICCAS), 2014 14th International Conference
    on, 585-590, 2014.
   • Maneewarn, T. “Survey of Social Robots in Thailand.” In Electrical Engineering Congress
    (iEECON), 2014 International, 1-4, 2014.
   • O. Joochim. “A Dynamic Model for Facility Location in Closed-Loop Supply Chain Design.” In in:
    Helber, S.; Breitner, M.; Roesch, D.; Schoen, C.; Graf von der Schulenburg, J.-M.; Sibbertsen,
    P.; Steinbach, M.; Weber, S.; Wolter, A. (Eds.), Selected Paper of the International Conference
    on Operations Research (OR 2012),, 541-547. Springer Verlag,, 2014.
   • O. Joochim, C. Khompatraporn and P. Udombusara. “Loss Time Reduction in the Manufacturing
    Process by Preventive Maintenance: A Case Study of the Glass Bottle Industry.” In the 5th
    Conference on Industrial Operations Development (CIOD 2014), 524-530.
   • Rama Gardens Hotel Bangkok, Thailand, 2014.
   • Palakorn Tantrakool and Eakkachai Pengwang. “Designs and Characterizations of Flapping Wing
    Systems with Adjustable Linkages for Small Air Vehicles in Hovering.” In 7th TRS conference on
    Robotics and Industrial Technology 2014 (CRIT2014), 84-90. Bangkok, Thailand, 2014.
   • Tana Wichito and Eakkachai Pengwang. “Capacitive Measurements of Pdms Micro Sensors for
    Limp-Socket Interface.” In 8th International Convention on Rehabilitation Engineering and
    Assistive Technology (i-CREATe2014). Singapore., 2014.
   • กานดา บุญโสธรสถิตย์.
    ผลกระทบด้านห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป
    หนังสือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    จากโครงการพัฒนากระบวนการต้นแบบในการจัดทา Eup (Energy Using Product).
    สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2014.
   • Siam Charoenseang and Sarut Panjan,2014, Universal Exoskeleton Arm Design for Rehabilitation,
    2014 The 3rd International Conference on Control, Robotics and Informatics, Hong Kong, China,
    Dec 26-28.2014 .
   • Tarinee Tonggoed and Siam Charoenseang,2014, Design and Development of Human Skill Transfer
    System with Augmented Reality, 2014 The 3rd International Conference on Control, Robotics and
    Informatics, Hong Kong, China, Dec 26-28.2014.
   • อภิชัย ธรรมภิบาล และ สยาม เจริญเสียง, 2557,
    “การเชื่อมต่อระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้”,
    การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 7, 12-13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพฯ

Year 2013

   • BOONYAPRAPASORN, ARSIT, KANED THUNG-OD, RARDCHAWADEE SILAPUNT and THAVIDA MANEEWARN. “Studies of
    Total Adhesive Force of Multiple Magnetic Wheels for a Climbing Robot.” In 16th Inter—national
    Conference on Climbing and Walking Robots (CLAWAR 2013), 14-17. Sydney, Australia, July, 2013.
   • Chaisangmongkon W, Swaminathan SK, Freedman DJ and Wang XJ. “Dynamic Neural Population Coding of
    Visual Categories in the Fronto-Parietal Network.” In Society for Neuroscience annual meeting,
    San Diego. CA, 2013.
   • Chanikarn, Wongviriyawong., R. S. Harris., Winkler. Tilo and G. Venegas. Jose. “Regional
    Heterogeneity in Peripheral Airway Reactivity, What Is Behind It?” In A19. Understanding
    Ventilation Distribution in Airways Disease, A1044-A1044: American Thoracic Society, 2013.
   • Daosodsai, N. and T. Maneewarn. “Fuzzy Based Emotion Generation Mechanism for an Emoticon
    Robot.” In ICCAS 2013 : 13 th International Conference on Control, Automation and Systems,
    1073-1078. Kimdaejung Convention Center, Gwangiu, South Korea, 2013.
   • Dheeravongkit, A. and N. Tirasuntarakul. “Parametric Study of Swage Ball for Hard Disk Drive
    Swaging Process Using Finite Element Method.” Applied Mechanics and Materials 2241-2247, (2013):
    2241-2247.
   • Eakkachai Pengwang, Kanty Rabenorosoa, Micky Rakotondrabe and Nicolas Andreff. “A Hybrid
    Electrostatic-Piezoelectric Integrative Actuated Microsystem for Robot-Assisted Laser
    Phonomicrosurgery.” In 1st Russian German Conference on Biomedical Engineering (RGC2013), 43.
    Hannover, Germany, 2013.
   • J. Manit and P. Youngkong. “Tailgait: A Light-Weight Wearable Gait Analysis System.” In Sensing
    Technology (ICST), 2013 Seventh International Conference on., 540-544. New Zealand, 2013.
   • Jirapong Manit and Prakarnkiat Youngkong. “Tailgait: A Wearable Modular-Based Gait Analysis
    System.” 2013.
   • Jutharee, W., T. Maneewarn and J. Polvichai. “Trajectory Generation Based on Human Attention for
    a Bartender Robot.” In Control, Automation and Systems (ICCAS), 2013 13th International
    Conference on, 1468-1473, 2013.
   • K. Boonsothonsatit, S. Kara, B. Kayis and S. Ibbotson. “Weighted Additive Fuzzy Goal
    Programming-Based Decision Support System for Green Supply Network Design.” In 2013 IEEE
    International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 882-886, 2013.
   • Koonsiripiboon, S. and P. Youngkong. “Interpersonal Computer Game Enhance Performance and
    Motivation of Chronic Stroke Patients to Practice Balance Skill.” In ISPGR 2013. Akita, Japan.,
    2013.
   • Panya, S. and P. Youngkong. “A Pilot Study of a Novel Arrangeable Lightweight Force Sensors
    Systems for Balance Training.” In ISPGR 2013. Akita, Japan., 2013.
   • Panya, S., P. Youngkong and P. Wongphaet. “A Pilot Study of a Novel Arrangeble Light Weight
    Force Sensors Systems for Balnce Training.”, 2013.
   • Phonrod, P. and P. Youngkong. “Reliability and Validity of a Modular-Based Gait Analysis System
    for Assessing Temporal Spatial Gait Parameters in Normal Subjects.” In The 2nd Joint World
    Congress of ISPGR and Gait and Mental Function, 16. Akita View Hotel and Atorion, Akita, Japan,
    2013.
   • Pitiwut Teerakittikul. “Artificial Hormone Network for Adaptable Robots.” University of York,
    2013.
   • R. Cohen, S. Lohani, S. Manjila, S. Natsupakpong, N. Brown and M. C. Cavusoglu. “Virtual Reality
    Simulation: Basic Concepts and Use in Endoscopic Neurosurgery Training.” Child’s nervous system:
    ChNS: official journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery 29, no. 8 (2013):
    1235–44.
   • Suthaweesub, S. and A. Dheeravongkit. “Tolerance Ring Design in the Actuator Arm of a Hard Disk
    Drive Using Finite Element Analysis.” Applied Mechanics and Materials 275-277, (2013):
    2241-2247.
   • Suwanna, S., J. Manit and P. Youngkong. “Dimensionality Reduction in Surface Electromyographic
    Signals for Pattern Recognition.” In: Johnson I.A. ed. Bio-Informatic Systems, Processing and
    Applications. River Publishers, (2013): 107-124.
   • Vanessa, J. Kelly, Winkler Tilo, G. Venegas Jose, Wongviriyawong Chanikarn, Kone Mamary, E.
    Greenblatt Elliot, A. Hibbert Kathryn, Gladysheva Ekatrina, F. Vidal Melo Marcos, Musch Guido
    and R. S. Harris. “The Contribution of Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction and Regional
    Hyperinflation to Reduced Perfusion in Poorly Ventilated Lung Regions During Bronchoconstiction
    in Asthma.” In C30. Airway Hyperresponsiveness: Do We Have a Comprehensive Explanation?,
    A4032-A4032: American Thoracic Society, 2013.
   • Vongbunyong, S. “Applications of Cognitive Robotics in Disassembly of Products.” The University
    of New South Wales, 2013.Vongbunyong, S., S. Kara and M. Pagnucco. “Application of Cognitive
    Robotics in Disassembly of Products.” CIRP Annals – Manufacturing Technology 62, no. 1 (2013):
    31-34.
   • Vongbunyong, S., S. Kara and M. Pagnucco. “Basic Behaviour Control of the Vision-Based Cognitive
    Robotic Disassembly Automation.” Assembly Automation 33, no. 1 (2013): 38-56.
   • Wanichnukhrox, Nakrob, Thavida Maneewarn and Szathys Songschon. “Active Impedance Controlled
    Supporter for Walking Rehabilitation Robot.” In Proceedings of the 7th International Convention
    on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, 22: Singapore Therapeutic, Assistive
    & Rehabilitative Technologies (START) Centre, 2013.
   • Wongviriyawong, C., R. S. Harris, E. Greenblatt, T. Winkler and J. G. Venegas. “Peripheral
    Resistance: A Link between Global Airflow Obstruction and Regional Ventilation Distribution.” J
    Appl Physiol (1985) 114, no. 4 (2013): 504-514.
   • สยาม เจริญเสียง and บพิตร ช่วยคง.
    “การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิชั่นสำหรับแขนหุ่นยนต์ป้อนอาหารคนพิการ.” Journal of Information Science
    and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (2013): 39-48.
   • Tarinee Tonggoed and Siam Charoenseang, “Human Skill Transfer System via Novint Falcon”,
    Proceedings of the 2013 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics,
    Wollongong, New Zealand, July 9-12, 2013.
   • Siam Charoenseang and Bopid Chuakong, “Development of Computer Vision for Robot Arm Feeding Food
    for the Disabled”, Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.1: January – June
    2013, pp.39-48.
   • Siam Charoenseang and Tarinee Tonggoed, “Human-Robot Cooperation in Virtual Assembly using
    Augmented Reality”, Consumer Electronics Times, Vol.2, No.1, 2013.
   • Siam Charoenseang and Supachai Chaisongkhram, “Cooperative Dual Arm with Vision Guidance”,
    International Journal of Engineering and Technology, vol. 5, no. 2, pp.170-172, April 2013.

Year 2012

   • Boonsothonsatit, K., S. Kara and S. Ibbotson. “A Genrric Simulation Model for Green Supplier
    Selection.” In The 19th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, pp 587-592.
    California, the United States, 2012.
   • Chaisangmongkon W, Engel TA, Freedman DJ and Wang XJ. “Direction Tuning Vs.” In category tuning
    in delayed match-to-category task. LA, 2012.
   • Chaisangmongkon W, Swaminathan SK, Freedman DJ and Wang XJ. “Direction Tuning Vs. Category
    Tuning in Delayed Match-to-Category Task.” In Computational and Systems Neuroscience (Cosyne)
    annual meeting,. Salt Lake City, UT., 2012.
   • Dheeravongkit, A., S. Modmontin, A. Pichittanabodeekun and K. Kemsuk. “Design of Swage Pin
    without Swage Ball for Swaging Process in Hard Disk Drive Using Finite Element Method.” In The
    4th International Data Storage Technology Conference. Bangkok, Thailand. , 2012.
   • Dheeravongkit, A. and N. Tirasuntarakul. “Parametric Study of Swage Ball for Hard Disk Drive
    Swaging Process Using Finite Element Method.” In ICAMM 2012. Sanya, China., 2012.
   • Maneewarn, T. and A. Butsongka. “Study of Teen-Sized Humanoid Robot Kicking Behavior.” In SICE
    Annual Conference (SICE), 2012 Proceedings of, 508-511, 2012.
   • Maneewarn, Thavida, Korawit Kawinkhrue, Amnart Butsongka and Nattapong Keawleke. “The
    Development of a Lightweight Autonomous Humanoid Robot Soccer Tteam.” In Proceedings of
    International Conference on Intelligent Unmanned Systems, 8, 2012.
   • Maneewarn, T. and U. Kongkaew. “Parameter Adaptation Using Ground Contact Force for a Humanoid
    Walking Control.” In SICE Annual Conference (SICE), 2012 Proceedings of, 1219-1222, 2012.
   • P. Teerakittikul, G. Tempesti and A. M. Tyrrell. “Artificial Hormone Network for Adaptive Robot
    in a Dynamic Environment.” In Adaptive Hardware and Systems (AHS), 2012 NASA/ESA Conference on,
    129-136, 2012.
   • Pengwang, Eakkachai. “Micro Fuel Cell and Nanoscale Colloidal Separation Systems Design,
    Fabrication, and Characterization.” University of Illinois at Urbana-Champaign, 2012.
   • Suthaweesub, S. and A. Dheeravongkit. “Design of the Tolerance Ring in the Actuator Arm of a
    Hard Disk Drive Using Finite Element Analysis.” In CAD Conference and Exhibition. Niagara Falls,
    Canada. , 2012.
   • Suthaweesub, S. and A. Dheeravongkit. “Finite Element Analysis of Reworking Process of Tolerance
    Ring in Hdd’s Actuator Arm.” In The 4th International Data Storage Technology Conference.
    Bangkok, Thailand., 2012.
   • Vanessa, J. Kelly, Wongviriyawong Charnikarn, R. S. Harris, Winkler Tilo, Kone Mamary and G.
    Venegas Jose. “Sub-Lobe Specific Airway Distensibility Is Associated with Airway
    Hyperresponsiveness in Asthma.” In B29. The Lung on the Border between Order and Chaos,
    A2685-A2685: American Thoracic Society, 2012.
   • Vongbunyong, S., S. Kara and M. Pagnucco. “A Framework for Using Cognitive Robotics in
    Disassembly of Products.” Leveraging Technology for a Sustainable World – Proceedings of the
    19th CIRP Conference on Life Cycle Engineering, (2012): 173-178.
   • Wongviriyawong, C., R. S. Harris, H. Zheng, M. Kone, T. Winkler and J. G. Venegas. “Functional
    Effect of Longitudinal Heterogeneity in Constricted Airways before and after Lung Expansion.” J
    Appl Physiol (1985) 112, no. 1 (2012): 237-45.
   • Siam Charoenseang and Atthapon Srikosak, “3D Virtual Object Manipulation using Kinect”,
    Proceedings of the CRIT 2012 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology, Bangkok,
    Thailand, November 28-29, 2012 (in Thai).
   • Siam Charoenseang and Orrumpha Wongsripaisan, “Tactile and Tangible Interface for Tactile
    Multi-touch Table”, Proceedings of the CRIT 2012 TRS Conference on Robotics and Industrial
    Technology, Bangkok, Thailand, November 28-29, 2012 (in Thai).
   • Siam Charoenseang and Teerawit Assawasillapakul, “Small Mobile Robot Control System for
    Multi-touch Table”, Proceedings of the CRIT 2012 TRS Conference on Robotics and Industrial
    Technology, Bangkok, Thailand, November 28-29, 2012 (in Thai).
   • Siam Charoenseang and Supachai Chaisongkhram, “Cooperative Dual Arm with Vision Guidance”,
    Proceedings of the 2012 IACSIT / SCIEI Hong Kong Conferences, Hong Kong, August 3-4, 2012.
   • Ponpot Juntaratut and Siam Charoenseang, “Software Development of Robot Arm Control for Disabled
    Person”, Proceedings of the 8th National Conference on Computing and Information Technology,
    Pattaya City, Thailand, May 9-10, 2012. (in Thai)
   • Siam Charoenseang and Bopid Chuakong, “Vision System for Feeding Food Robot Arm for Disabled “,
    Proceedings of the 4th National Conference on Information Technology, Cha-am, Thailand,  April
    26-27, 2012. (in Thai).

Year 2011

   • Polchankajorn, P. and T. Maneewarn. “Helical Controller for Modular Snake Robot with
    Non-Holonomic Constraint.” In Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications
    and Information Technology (ECTI-CON), 2011 8th International Conference on, 589-592, 2011.
   • Chanikarn, Wongviriyawong, R. Scott Harris, Kone Mamary, Winkler Tilo and G. Venegas Jose.
    “Effects of Pathway Conductance, Vertical Location and Methacholine Inhalation on the Regional
    Distribution of Ventilation in Humans with and without Asthma.” In B68. Pulmonary Ventilation
    Dynamics: Novel Models, Images and Theories, A3575-A3575: American Thoracic Society, 2011.
   • Chanikarn, Wongviriyawong, R. Scott Harris, Kone Mamary, Winkler Tilo and G. Venegas Jose.
    “Effects of Pathway Conductance, Vertical Location and Methacholine Inhalation on the Regional
    Distribution of Ventilation in Humans with and without Asthma.” In B68. Pulmonary Ventilation
    Dynamics: Novel Models, Images and Theories, A3575-A3575: American Thoracic Society, 2011.
   • Chirasophon, T., P. Reaksanandana and A. Dheeravongkit. “3d Reconstruction of Polyhedral Objects
    by Single Picture Using Reference Plane.” In 2nd International Conference on Networking and
    Information Technology. Singapore. , 2011.
   • Chupreeda, S. and P. Youngkong. “Wireless Semg Monitoring System Using Zigbee Rf Module for
    Developing Knee Prostheses.” In The 7th Asian Conference on Computer Aided Surgery, 48. Bangkok,
    THAILAND, 2011.
   • Chupreeda, S. and P. Youngkong. “Zigbee-Based Semg Monitoring System for above Knee Prostheses.”
    In 2011 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology. Bangkok, Thailand, 2011.
   • Dheeravongkit, A. and N. Tirasuntarakul. “Optimizing Swage Ball’s Parameters in the Hard Disk
    Drive Swaging Process Using Finite Element Analysis.” In 5th South East Asia Abaqus Regional
    Users’ Conference 2011.
   • Sentosa, Singapore. , 2011. Harris, R. Scott, G. Venegas Jose, Wongviriyawong Chanikarn, Winkler
    Tilo, Kone Mamary, Musch Guido, F. Vidal Melo Marcos, Prost Nicolas De, Hamilos Daniel, Afshar
    Roshi, Cho Josalyn, Luster Andrew and Medoff Benjamin. “Fluorodeoxyglucose Uptake Rate Is a
    Biomarker of Eosinophilic Inflammation and Airway Response in Asthma.” In C35. Insights into
    Lung Disease Using Novel Methods, A4373-A4373: American Thoracic Society, 2011.
   • J. Manit and P. Youngkong. “Neighborhood Components Analysis in Semg Signal Dimensionality
    Reduction for Gait Phase Pattern Recognition.” In Broadband and Biomedical Communications
    (IB2Com), 2011 6th International Conference on, 86-90. Melbourne, Australia, 2011.
   • Jarakorn, A., A. Kunlabud, T. Siwaraphornsakul, T. Maneewarn and T. Chanthasopeephan. “Impact
    Reduction Mobile Robot (Irr): Design of Compliant Legs.” In Advanced Robotics (ICAR), 2011 15th
    International Conference on, 671-676, 2011.
   • Jirapong Manit and Prakarnkiat Youngkong. “Combination of Surface Emg Signal Features for Gait
    Phase Detection.” 2011.
   • Khunnithiwarawat, T. and T. Maneewarn. “A Study of Active-Wheel Snake Robot Locomotion Gaits.”
    In Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2011 IEEE International Conference on, 2805-2809, 2011.
   • Manit, J. and P. Youngkong. “Combination of Semg Signal Feature for Gait Phase Detection.” In
    The 7th Asian Conference on Computer Aided Surgery, 59. Bangkok, THAILAND, 2011.
   • Polchankajorn, P. and T. Maneewarn. “Development of a Helical Climbing Modular Snake Robot.” In
    Robotics and Automation (ICRA), 2011 IEEE International Conference on, 197-202, 2011.
   • Polchankajorn, P. and T. Maneewarn. “Effective Parameters for Helical Pole Climbing of the
    Wheel-Based Modular Snake Robot.” In Automation, Robotics and Applications (ICARA), 2011 5th
    International Conference on, 232-237, 2011.
   • Theppratankit, S., P. Youngkong and S. Suwanna. “Gait Event Detection Using Nintendo Wii.” In
    JPBS, Proceeding of the 40th PST Annual Meeting International Conference, 145. Khon Kaen,
    Thailand, 2011.
   • Theppratankit, S., P. Youngkong and S. Suwanna. “Wii-Based for Knee Joint Angle Measurement.” In
    JPBS, Proceeding of the 40th PST Annual Meeting International Conference, 170. Khon Kaen,
    Thailand, 2011.
   • Theppratankit, S., P. Youngkong and S. Suwanna. “Wireless Wearable Gait Monitoring System Using
    Wii Remote Control.” In Siam Physics Congress 2011, 47. Pattaya, Thailand, 2011.
   • Wonglersak, P., P. Youngkong and I. Cheowanish.
    “Classification-of-Initial-Stripe-Height-Patterns-Using-Radial-Basis-Function-Neural-Network-for-Proportional-Gain-Prediction.”
    In International Conference on Machine Learning and Data Analysis, 481-483. Venice, Italy, 2011.
   • Wonglersak, P., P. Youngkong and I. Cheowanish. “Pd Compensator for Lapping Process of Hard Disk
    Drive Heads.” In ICCESSE 2011: International Conference on Computer, Electrical, and Systems
    Sciences, and Engineering, 2011.
   • Youngkong, P., S. Theppratankit and S. Suwanna. “Wii Remote-Based Gait Analysis.” In Thailand
    Research Expo. Bangkok, THAILAND, 2011.
   • Youngkong, P., S. Thepprathankit and S. Suwanna. “Wii-Based for Knee Joint Angle Measurement.”
    2011.
   • ทินกร ภูสีดิน and อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ.
    “การแบ่งเฟสการเดินสาหรับระบบวัดแรงกดในเบ้าขาเทียมต้นทุนตา: Gait Phase Detection for a Low-Cost
    Pressure Sensor System for Residual Limb and Socket Interface.” In
    การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ ครั้งที 5. กรุงเทพฯ., 2011.
   • ธัญฐิตา จิรโสภณ, พิชิต ฤกษนันทน์ and อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ. “การหาขนาดของวัตถุใน 3
    มิติโดยใช้ภาพเดียว: Measurement of a 3d Object Using a Single Picture.” In
    การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ ครั้งที 5. กรุงเทพฯ. , 2011.
   • วิทวัส สินส่งสุข, พิชิต ฤกษนันทน์ and อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ. “การออกแบบ Parallel Robot เพื อ
    การประกอบอัญมณีเทียม และจาลองการทางานด้วย Software Softmotion: Design of Kinematic of Parallel
    Robot for Artificial Jewelry Assembly Task and Simulation on Softmotion,.” In
    การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ ครั้งที 5. กรุงเทพฯ., 2011.
   • Siam Charoenseang and Sarut Panjan, “VR-based Exoskeleton System for Rehabilitation”, 7thAsian
    Conference on Computer AidedSurgery, Bangkok, Thailand, Aug 26-30, 2011.
   • Siam Charoenseang and Navakun Sribang, “Multi-touch Surface Table with Multi-point Tactile
    Feedback”, 14th International Conference on Human-Computer Interaction, Orlando, Florida, USA,
    July 9-14, 2011.
   • Siam Charoenseang and Tarinee Tonggoed, “Human-Robot Collaboration with Augmented Reality”, 14th
    International Conference on Human-Computer Interaction, Orlando, Florida, USA , July 9-14, 2011.
   • Siam Charoenseang and Naymin Suksen, “Active Location Tracking for Projected Reality using
    Wiimotes”, 14th International Conference on Human- Computer Interaction, Orlando, Florida, USA,
    July 9-14, 2011.
   • Siam Charoenseang and Sarut Panjan, “5-Finger Exoskeleton for Assembly Training in Augmented
    Reality”, 14th International Conference on Human-Computer Interaction, Orlando, Florida, USA,
    July 9-14, 2011.
   • Tarinee Tonggoed and Siam Charoenseang, “Augmented Reality for Virtual Assembly with Robot
    Assistance”, Proceedings of the CRIT 2011 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology,
    Bangkok, Thailand, May 26-27, 2011 (in Thai).
   • Siam Charoenseang and Navakun Sribang, “Vision System and Small Motor Control System for
    Multi-touch Table”, Proceedings of the CRIT 2011 TRS Conference on Robotics and Industrial
    Technology, Bangkok, Thailand, May 26-27, 2011 (in Thai).
   • Naymin Suksen and Siam Charoenseang, “Projected Reality on Various Shapes”, Proceedings of the
    CRIT 2011 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology, Bangkok, Thailand, May 26-27,
    2011 (in Thai).
   • Siam Charoenseang and Sarut Panjan, “A Design of 9 DOF Force Feedback Exoskeleton Hand”,
    Proceedings of the CRIT 2011 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology, Bangkok,
    Thailand, May 26-27, 2011 (in Thai).
   • Siam Charoenseang and  และ Kamolchai Chokchaichutikul,”Markerless Augmented Reality System using
    FAST-SIFT Detector”, Proceedings of the 2011 SPUC National Conference on Rresearch and Creative
    Solutions for Development, May 6, 2011,
   • Chonburi, Thailand. (in Thai).Siam Charoenseang and Mana Chansomboon, “Vision-based Hand Gesture
    Recognition for Augmented Wearable Computing System”, Proceedings of the Computer and
    Technology, January 26-27, 2011. (in Thai)
   • Siam Charoenseang and Silar Wongsuntorapod, A Design of Interactive Learning Tool for Automation
    System, Proceedings of the CRIT 2011 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology,
    Bangkok, Thailand, May 26-27, 2011 (in Thai)

Year 2010

   • Chanikarn, Wongviriyawong, R. Scott Harris, Kone Mamary, Winkler Tilo, Musch Guido, F. Vidal
    Melo Marcos and Venegas Jose. “Functional Effect of Heterogeneity in Luminal Area Along
    Individual Airways.” In C65. Mechanics of the Lung Periphery in Asthma: New Findings,
    A5020-A5020: American Thoracic Society, 2010.
   • Chanikarn, Wongviriyawong, R. Scott Harris, Kone Mamary, Winkler Tilo, Musch Guido, F. Vidal
    Melo Marcos and Venegas Jose. “Functional Effect of Heterogeneity in Luminal Area Along
    Individual Airways.” In C65. Mechanics of the Lung Periphery in Asthma: New Findings,
    A5020-A5020: American Thoracic Society, 2010. Dheeravongkit, A. “Adaptive Remeshing Method Via
    Inversion of Element Anisotropy in Large Deformation Finite Element Analysis.” In Simulia’s
    Customer Conference. RI, USA, 2010.
   • Harris, R. Scott, Wongviriyawong Chanikarn, Winkler Tilo, Venegas Jose, Kone Mamary, Musch
    Guido, F. Vidal Melo Marcos, Prost Nicolas de, Hamilos Daniel, Afshar Roushanak, L. Cho Josalyn,
    D. Luster Andrew and D. Medoff Benjamin. “Pet-Ct for Evaluation of Airway Constriction,
    Ventilation-Perfusion, and Inflammation in Asthma Subjects Following Segmental Allergen
    Challenge.” In C65. Mechanics of the Lung Periphery in Asthma: New Findings, A5014-A5014:
    American Thoracic Society, 2010.
   • Jose, Venegas, Wongviriyawong Chanikarn, Winkler Tilo, Kone Mamary, Musch Guido, F. Vidal Melo
    Marcos and R. Scott Harris. “Effects of Degree of Constriction and Wall Thickness on the
    Distensibility of Constricted Airways.” In B109. The Interplay of Lung Inflammation, Lung
    Remodeling, and Lung Function, A3957-A3957: American Thoracic Society, 2010.
   • Kaewlek, N. and T. Maneewarn. “Inclined Plane Walking Compensation for a Humanoid Robot.” In
    Control Automation and Systems (ICCAS), 2010 International Conference on, 1403-1407: IEEE, 2010.
   • Lerttanasopon, N., A. Dheeravongkit and T. Kamnerdtong. “A Study of Drop Test for Hard Disk
    Drive Packaging Using Finite Element Analysis.” In The 3rd International Data Storage Technology
    Conference. Bangkok, Thailand., 2010.
   • Lerttanasopon, N., A. Dheeravongkit, T. Kamnerdtong and S. Chutima. “A Parametric Study of Drop
    Test for Hard Disk Drives Packaging Using Finite Element Analysis.” In The 1st TSME
    International Conference on Mechanical Engineering, . Ubon Ratchathani, Thailand., 2010.
   • Maneewarn, Thavida, Pasan Kulvanit Xye, Sathit Wanitchaikit, Panuvat Sinsaranon, Kawroong
    Saktaweekulkit, Nattapong Kaewlek and Djitt Laowattana. “Team Kmutt: Team Description Paper.” In
    Workshop Robocup Singapore, 2010.
   • Moghaddam, E. , Y.B. Pengwang, A. Jiang, D. Garcia, J. Burnett, R.I. Brinker, Masel and M.A.
    Shannon. “An Inorganic-Organic Proton Exchange Membrane for Fuel Cells with a Controlled
    Nanoscale Pore Structure.” Nature Nanotechnology 5, (2010): 230-236.
   • Natsupakpong, Suriya and M. Cenk Cavusoglu. “Determination of Elasticity Parameters in Lumped
    Element (Mass-Spring) Models of Deformable Objects.” Graphical Models 72, no. 6 (2010): 61-73.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, K. Lin, R.I. Masel and M.A. Shannon. “An Enhanced Microfluidic
    Control System for Improving Power Density of a Hydride-Based Micro Fuel Cell.” Journal of Power
    Sources 195, no. 7 (2010): 1866-1871.
   • Saktaweekulkit, K. and T. Maneewarn. “Motion Classification Using Imu for Human-Robot
    Interaction.” In Control Automation and Systems (ICCAS), 2010 International Conference on,
    2295-2299, 2010.
   • Sangveraphunsiri, V., K. Malithong and S. Vongbunyong. “A Control Technique for a 6-Dof
    Master-Slave Robot Manipulator System for Miniature Tasks.” (2010).
   • Wongviriyawong, C., T. Winkler, R. S. Harris and J. G. Venegas. “Dynamics of Tidal Volume and
    Ventilation Heterogeneity under Pressure-Controlled Ventilation During Bronchoconstriction: A
    Simulation Study.” J Appl Physiol (1985) 109, no. 4 (2010): 1211-8.
   • Siam Charoenseang and Tarinee Tonggoed, “Virtual Assembly Guidance using Augmented Reality”,
    Proceedings of Industrial Engineering Conference, Bangkok, Thailand, December 16-17, 2010 (in
    Thai).
   • Siam Charoenseang and Yuthana Boon-im, “Surface-based Simulation for Flexible Manufacturing”,
    Proceedings of Industrial Engineering Conference, Bangkok, Thailand, December 16-17, 2010 (in
    Thai).

Year 2009

   • Laowattana, Djitt, Thavida Maneewarn, Pasan Kulvanit Xye, Bantoon Srisuwan, Sathit Wanitchaikit,
    Nakrob Wanichnukhrox, Panuvat Sinsaranon, Sakda Kongchuangwit, Kawroong Saktaweekulkit and
    Nattapong Keawleke. “Team Kmutt, Team Description Paper.” RoboCup, 2009.
   • Maneewarn, T. and A. Boonprakob. “Walking Pattern Modification Using Manipulability Ellipsoid
    for Biped Robot.” In Robotics and Biomimetics, 2008. ROBIO 2008. IEEE International Conference
    on, 160-165, 2009.
   • Maneewarn, T. and B. Maneechai. “Design of Pipe Crawling Gaits for a Snake Robot.” In Robotics
    and Biomimetics, 2008. ROBIO 2008. IEEE International Conference on, 1-6, 2009.
   • Maneewarn, Thavida and Panuvat Sinsaranon. “Effect of Swing Arm During Gait Transition of a
    Humanoid Robot.” In ICCAS-SICE, 2009, 1222-1225: IEEE, 2009.
   • R. S. Harris, C. Wongviriyawong, M. Kone, T. Winkler, G. Musch, M. F. Vidal Melo and J. G.
    Venegas. “Paradoxical Dilatation of Central Airways after Methacholine (Mch) Challenge in
    Asthma.” In A109. Pathophysiology of the Hyperresponsive Airway I, A2413: American Thoracic
    Society, 2009.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel and M.A. Shannon. “Nanoengineering of a New Generation
    Proton Exchange Membrane for Micro Fuel Cells.” In Nanotech 2009. Huston, TX, USA, 2009.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel and M.A. Shannon. “A Novel Architecture for Micro Fuel
    Cells.” In Nanotech 2009 Huston, TX, USA, 2009.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel and M. Shannon. “Nanostructured Silicon-Based Proton
    Exchange Membrane for Micro Fuel Cells.” In PowerMEMS 2009. Washington DC, USA, 2009.
   • Teerakittikul, P., G. Tempesti and A. M. Tyrrell. “The Application of Evolvable Hardware to
    Fault Tolerant Robot Control.” In Evolvable and Adaptive Hardware, 2009. WEAH ’09. IEEE Workshop
    on, 1-8, 2009.
   • Teerakittikul, P., G. Tempesti and A. M. Tyrrell. “The Application of Evolvable Hardware to
    Fault Tolerant Robot Control.” In Evolvable and Adaptive Hardware, 2009. WEAH ’09. IEEE Workshop
    on, 1-8, 2009.
   • Wongviriyawong, C., T. Winkler and J. G. Venegas. “Modeling the Stability of Tidal Volume (Vt)
    During Bronchoconstriction.” In D51. Pathophysiology of the Hyperresponsive Airway Ii, A6048:
    American Thoracic Society, 2009.
   • Siam Charoenseang and Peerasilp Suntanaphan, “Augmented Reality System for Learning on Sound
    Synthesis”, Proceedings of the 2nd KMITL Graduate Research, Bangkok, Thailand, April 23-24, 2009
    (in Thai).
   • Siam Charoenseang and Khanchai Kingkangwan, “Augmented Control for Mobile Robot using PocketPC”,
    Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, Bangkok, Thailand,
    February 21-26, 2009.

Year 2008

   • D. Mukhopadhyay, J. Dong, E. Pengwang and P.M. Ferreira. “A Soi Mems-Based 3-Dof Planar
    Parallel-Kinematics Nanopositioning Stage.” Sensors and Actuators A: Physical 147, no. 1 (2008):
    340–351.
   • Deepkishore Mukhopadhyay, Jingyan Dong, Eakkachai Pengwang and Placid Ferreira. “A
    Soi-Mems-Based 3-Dof Planar Parallel-Kinematics Nanopositioning Stage.” 147, no. 1 (2008):
    340–351.
   • Dheeravongkit, A. “Inverse Mesh Adaptation Method for Metal Forming Analysis and Error
    Estimation.” In Abaqus South East Asia Regional Users’ Conference. Bangkok, Thailand, 2008.
   • Jingyan Dong, Deepkishore Mukhopadhyay, Eakkachai Pengwang and Placid M Ferreira. “Mems Devices
    for in-Situ Testing and Metrology.” In Society of Engineering Science the 45th Annual Technical
    meeting. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2008.
   • Jingyan Dong, Deepkishore Mukhopadhyay, Eakkachai Pengwang and Placid M Ferreira. “Parallel
    Kinematic Mems Stages for High Precision Nano Positioning and Manipulation.” In 2008 American
    Society for Precision Engineering Annual Meeting and the 12th International Conference on
    Precision Engineering (ICPE). Portland, Oregon, 2008.
   • Jitpakdee, R. and T. Maneewarn. “Neural Networks Terrain Classification Using Inertial
    Measurement Unit for an Autonomous Vehicle.” In SICE Annual Conference, 2008, 554-558: IEEE,
    2008.
   • Kanyawararak, Chawin and Thavida Maneewarn. “Cooperative Localization between Air and Ground
    Robots.” In Proceedings of the 39th ISR (International Symposium on Robotics), 15, 17, 2008.
   • Khitwongwattana, A. and T. Maneewarn. “Extended Kalman Filter with Adaptive Measurement Noise
    Characteristics for Position Estimation of an Autonomous Vehicle.” In Mechtronic and Embedded
    Systems and Applications, 2008. MESA 2008. IEEE/ASME International Conference on, 505-509, 2008.
   • P. M. Ferreira, J. Dong, D. Mukhopadhyay, Q. Yao and E. Pengwang. “Study of Low
    Degree-of-Freedom Parallel Kinematics for Multi Scale Manufacturing Applications.” In
    Proceedings of 2008 NSF CMMI Engineering Research and Innovation Conference. Knoxville,
    Tennessee, 2008.
   • Pojanasophanakul, Samphan and Thavida Maneewarn. “Gait Design for Three-Legged Robot.” In
    Proceedings of the 39th ISR (International Symposium on Robotics), 15, 17, 2008.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, K. Lin, R.I. Masel and M.A. Shannon. “Fuel Cell-Based Mems Power
    Source.” In IMECE2008-68425, ASME International Mechanical Engineering Congress. Boston, MA,
    USA, 2008.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, K. Lin, R.I. Masel and M.A. Shannon. “Mems-Based Millimeter-Scale
    Power Source with on-Board Fuel and Passive Control System.” In μ-TAS Conference (Oral
    presentation). San Diego, CA, 2008.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, K. Y. Lin, R. I. Masel and M. A. Shannon. “Millimeter-Scale Fuel Cell
    with Onboard Fuel and Passive Control System.” Journal of Microelectromechanical Systems 17, no.
    6 (2008): 1388-1395.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel and M.A. Shannon. “Proton Transport through Self-Assembled
    Functionalized Nanoporous Silicon.” In μ-TAS Conference (Poster presentation). San Diego, CA,
    2008.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel and M.A. Shannon. “Self-Assembly of Functional Groups
    inside High Aspect Ratio Silicon Nanopores.” In Nanotech 2008. Boston, USA, 2008.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel and M.A. Shannon. “A Self-Regulating Hydrogen Generator
    for Micro Fuel Cells.” Journal of Power Sources 185, no. 1 (2008): 445-450.
   • S. Natsupakpong and M.C. Cavusoglu. “Comparison of Numerical Integration Methods for Simulation
    of Physically-Based Deformable Object Models in Surgical Simulation.” In 12th Annual National
    Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE12), 2008.
   • Saeed Moghaddam, Eakkachai Pengwang, Kevin Y Lin, Richard I Masel and Mark A Shannon.
    “Millimeter-Scale Fuel Cell with Onboard Fuel and Passive Control System.” Journal of
    microelectromechanical systems 17, no. 6 (2008): 1388-1395.
   • Panithi Sira-uksorn and Siam Charoenseang, “Robot Programming by Demonstrations for Assembly
    Task”, Proceedings  of the 22th National Mechanical Engineering Conference (NMEC-22), Thailand,
    October, 15-17, 2008 (in Thai).

Year 2007

   • Dheeravongkit, A. and K. Shimada. “Inverse Adaptation of a Hex-Dominant Mesh for Large
    Deformation Finite Element Analysis.” Computer-Aided Design 39, no. 5 (2007): 427-438.
   • Pengwang, Eakkachai. “Designs and Fabrications of Parallel Kinematics Xyo Micro Positioning
    Systems.” University of Illinois at Urbana-Champaign, 2007.
   • Sawasdee, WEERAYUT, PASAN Kulvanit and THAVIDA Maneewarn. “Locomotion Control Scheme for Fast
    Walking Humanoid Soccer Robot.” In International Conference on Climbing and Walking Robots,
    CLAWAR, 2007.
   • Warodom Pratoomwan and Siam Charoenseang, “Assistive Robot Arm Mounted on Wheelchair for
    Disabled Person”, Proceedings of the 21th Conference of the Mechanical Engineering Network of
    Thailand (ME-NETT 21), p.102,
   • Jomtean Beach Resort, Chonburi, 17-19 October 2007.Komkrit Thipgesorn and Siam Charoenseang,
    “Augmented Reality for Telepresence System”, Proceedings of the CRIT 2007 TRS Conference on
    Robotics and Industrial Technology, Nakhonpathom, Thailand, June 14-15, 2007 (in Thai).

Year 2006

   • Dheeravongkit, A. and K. Shimada. “Us Patent, “System and Method for Deformation Analysis Using
    Inverse Pre-Deformation of Finite Element Mesh,” Co-Inventor.” 2006.
   • Dheeravongkit, A. and K. Shimada. “Inverse Adaptation of Hex-Dominant Mesh Deformation Finite
    Element Analysis.” In In Proceedings of Geometric Modeling and Processing 2006, 189-206, 2006.
   • Maneewarn, T. and P. Tothawornyuenyong. “Effects of System Delay in Passivity-Based Haptic
    System.” In 2006 IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics, 1-6, 2006.
   • N. Brown, S. Natsupakpong, S. Johannsen, S. Manjila, Q. Cai, V. Liberatore, A.R. Cohen and M.C.
    Cavusoglu. “Virtual Environment-Based Training Simulator for Endoscopic Third Ventriculostomy.”
    In Medicine Meets Virtual Reality XIV (MMVR ’06), 2006.
   • P. M. Ferreira, J. Dong, D. Mukhopadhyay, Q. Yao and E. Pengwang. “Study of Low
    Degree-of-Freedom Parallel Kinematics for Multi Scale Manufacturing Applications.” In Design,
    Service, and Manufacturing Grantees and Research Conference. St. Louis, MO: NSF, 2006.
   • Q. Yao, J. Dong, D. Mukhopadhyay, E. Pengwang and P. M. Ferreira. “Kinematic & Dynamic
    Analysis of a Class of Parallel Kinematic Schemes for Multi Axis Micro and Nano Positioning.” In
    ICOMM Conference. Champaign IL, 2006.
   • Ritthipravat, Panrasee, Thavida Maneewarn, Jeremy Wyatt and Djitt Laowattana. “Comparison and
    Analysis of Expertness Measure in Knowledge Sharing among Robots.” In International Conference
    on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems, 60-69:
    Springer Berlin Heidelberg, 2006.
   • Ritthipravat, Panrasee, Thavida Maneewarn, Jeremy Wyatt and Djitt Laowattana. “Fuzzy-Q Knowledge
    Sharing Techniques with Expertness Measures: Comparison and Analysis.” In International Computer
    Science Symposium in Russia, 544-554: Springer Berlin Heidelberg, 2006.
   • Wanitchaikit, S., P. Tangamchit and T. Maneewarn. “Self-Organizing Approach for Robot’s Behavior
    Imitation.” In Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006.
    ICRA 2006., 3350-3355, 2006.
   • Tanongsak Pamaranon and Siam Charoenseang, “Robotic Arm Control using Bioelectric Signal”,
    Electricity Magazine, The Engineering Institute of Thailand, vol. 1, Jan-Feb, 2006, pp. 74-78
    (in Thai).

Year 2005

   • Benjavitvilai, C. and C. N. Riviere. “Fuzzy Calibration of Magnetometer in Presence of Surgical
    Microscope.” In 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference, 5047-5049,
    2005.
   • Dheeravongkit, A. and K. Shimada. “Inverse Pre-Deformation of the Tetrahedral Mesh for Large
    Deformation Finite Element Analysis.” Computer-Aided Design and Applications 2, no. 6 (2005):
    805-814.
   • Dheeravongkit, A. and K. Shimada. “Inverse Pre-Deformation of the Tetrahedral Mesh for Large
    Deformation Finite Element Analysis.” In 2005 International CAD Conferences and Exhibitions.
    Bangkok , Thailand 2005.
   • Maneewarn, Thavida and Prasertsak Detudom. “Mechanics of Cooperative Nonprehensile Pulling by
    Multiple Robots.” In 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems,
    2004-2009: IEEE, 2005.
   • Maneewarn, T. and S. Suthaweesub. “Kinematic Analysis for Task-Based Reconfiguration of
    Wheel-Arm Robots.” In ICAR ’05. Proceedings., 12th International Conference on Advanced
    Robotics, 2005., 274-279, 2005.
   • Siam Charoenseang and Chaowalit Suebsangi, “Collision Avoidance using Fuzzy System for the
    Flexible Conveying System”, Proceedings of the 9th National Computer Science and Engineering
    Conference (NCSEC 2005), Bangkok, Thailand, October 27 – 28, 2005 (in Thai).
   • Nattapol Pathomaree and Siam Charoenseang, “Augmented Reality for Skill Transfer in Assembly
    Task”, Proceedings of the 14th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive
    Communication (RO-MAN 2005), Nashville, Tennessee, USA, August 13-15, 2005.