เอกสารเผยแพร่ ด้านการเรียนรู้ ปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ทางการแพทย์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

เอกสารเผยแพร่ ด้านการเรียนรู้ ปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ทางการแพทย์

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และกระบวนการคิดของมนุษย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ในหุ่นยนต์ ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาการทำงานได้เอง ตลอดจนสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการรักษาและพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย