เอกสารเผยแพร่ ด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

เอกสารเผยแพร่ ด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

งานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายในการนำเอาหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หรือกระบวนการ มาแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ เช่น การลดของเสีย การเพิ่มผลผลิต การลดเวลาในการทำงาน และการประหยัดพลังงานเป็นต้น