เอกสารเผยแพร่ ด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การหยิบจับ และการควบคุม - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

เอกสารเผยแพร่ ด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การหยิบจับ และการควบคุม


งานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ ทางด้านการเคลื่อนที่ การหยิบจับสิ่งของ และการสร้างระบบควบคุมต่างๆ

เอกสารเผยแพร่การวิจัย

 • 2553

 

 • 2552

 

 • 2551

 

 • 2550

 

 • 2549

 

 • 2548
   • ระบบอัจฉริยะเพื่อใช้สำหรับออกแบบท่าทางการเดินแบบพลวัติของหุ่นยนต์สองขา
   • การควบคุมเสถียรภาพในการเดินแบบพลศาสตร์ของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์

 

 • 2547

 

 • 2546

 

 • 2545
   • การหาแบบจำลองและการควบคุมของหุ่นยนต์ล้อเดียว
   • ยานกลอัตโนมัติ
   • การควบคุมเสถียรภาพในการเดินแบบพลศาสตร์ของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
   • การควบคุมระบบลำเลียงแบบเครือข่าย
   • หุ่นยนต์บินอัตโนมัติ
   • การเรียนรู้แบบพลวัตสำหรับเรเดียลเบสิกฟังก์ชันนิวรอลเนตเวิร์ค
   • การวิเคราะห์พลศาสตร์และเกณฑ์การกำหนดประสิทธิภาพของระบบนิวโรฟัซซี
   • การวิเคราะห์และสังเคราะห์ของการควบคุมด้วยการเรียนรู้อันดับสูงกับฟิลเตอร์ในเวลาจริง