บทความ ด้านการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

บทความ ด้านการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

งานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างระบบติดต่อสื่อสารและสั่งงานระหว่างผู้ใช้งานกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ความรู้และความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการเรียนรู้แก่ผู้ใช้งาน

บทความวิจัย

 

   • การจดจำวัตถุจากลักษณะของเส้นตรง
   • การรู้จำท่าทางมือโดยใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นสำหรับระบบความจริงเสริมที่สามารถสวมใส่ได้
   • การหาขนาดของวัตถุใน 3 มิติโดยใช้ภาพเดียว
   • การออกแบบสื่อการเรียนรู้ระบบอัตโนมัติแบบมีปฏิสัมพันธ์
   • การออกแบบอุปกรณ์แบบสวมใส่ที่มือสำหรับสร้างแรงป้อนกลับ 9 องศาอิสระ
   • ความจริงแบบฉายบนรูปทรงที่หลากหลาย
   • ความจริงเสริมสำหรับการประกอบชิ้นงานเสมือนที่มีหุ่นยนต์ช่วย
   • ระบบการรู้จำเอกลักษณ์รถยนต์
   • ระบบความจริงเสริมแบบไม่ใช่มาร์กเกอร์โดยใช้ตัวตรวจจับ FAST-SIFT
   • ระบบวิชั่นและระบบควบคุมมอเตอร์ขนาดเล็กสำหรับโต๊ะมัลติทัช

 

 • 2553

 

 

 

 

 • 2544