โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิด - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิด

“หุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิด”

กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิด โดยจะทำการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ และตรวจหาทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิดขึ้น  เพื่อใช้ปฏิบัติงานแทนกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยหรือพื้นที่มีความเสี่ยงในการพบวัตถุระเบิด โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความสูญเสียอันจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอันตรายอันจะเกิดขึ้นได้กับประชาชนโดยทั่วไป

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม,ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม