โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs

ผู้ดำเนินการ :

  • ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ และอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย

ดำเนินการให้กับ :

  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs  ขึ้น  เพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ภายใต้แนวทางการลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคงสภาพการจ้างงานไว้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จึงได้เข้าเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานในโครงการดังกล่าว โดยทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านกระบวนการ ตัวสินค้า และเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 กิจการ

 

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย