ผู้สนับสนุนโครงการมดบริรักษ์เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ มอบ ฟีโบ้ มจธ. ส่งต่อช่วยแพทย์ในโรงพยาบาล 9 แห่ง ทั่วประเทศ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ผู้สนับสนุนโครงการมดบริรักษ์เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ มอบ ฟีโบ้ มจธ. ส่งต่อช่วยแพทย์ในโรงพยาบาล 9 แห่ง ทั่วประเทศ

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ ฟีโบ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา หัวหน้าโครงการมดบริรักษ์ (FACO) ให้การต้อนรับภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาและจัดสร้างชุดระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ฯ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา หัวหน้าโครงการมดบริรักษ์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้สนับสนุนในโครงการ ประกอบด้วยภาคเอกชน จำนวน 24 บริษัท/หน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในการร่วมดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดระบบหุ่นยนต์    มดบริรักษ์ได้เริ่มออกแบบพัฒนาระบบประมาณกลางเดือนมีนาคม 2563 ใช้เวลาราว 3 สัปดาห์ ต้นแบบหุ่นยนต์ชุดแรกที่จัดสร้างแล้วเสร็จได้ถูกนำเสนอต่อทีมแพทย์เพื่อทดลองใช้งานก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีมาก ด้วยการสั่งการหุ่นยนต์สามารถทำได้สะดวก หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งมีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ลดการทำงานซ้ำซ้อน เมื่อข่าวการจัดสร้างชุดระบบหุ่นยนต์ฯ ของสถาบันฯ ได้เผยแพร่ออกไปก็มีโรงพยาบาลหลายแห่งประสานแจ้งความต้องการ ซึ่งสถาบันฯ ได้ตอบรับการดำเนินงานจัดสร้างให้กับโรงพยาบาล จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางละมุง และโรงพยาบาลระยอง

ชุดระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือชื่อเดิม “FIBO AGAINST COVID-19: FACO” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามชุดระบบหุ่นยนต์นี้ว่า “มดบริรักษ์” นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง ต่อทีมพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ของ ฟีโบ้ มจธ. และภาคเอกชนรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้การสนับสนุน

ทีมพัฒนาหุ่นยนต์ นำโดยคุณวุฒิชัย วิศาลคุณา รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงความตั้งใจในการทำหุ่นยนต์มอบให้ทีมแพทย์ พยาบาล ใช้สนับสนุนการตรวจรักษาผู้ป่วยที่พักรักษาตัวด้วยโรค COVID-19 และพบปัญหาด้านการสื่อสารและการเข้าให้การดูแล หุ่นยนต์ในชุดระบบฯ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น 3 รูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการด้านการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ประกอบด้วย (1) CARVER / MUM II หุ่นยนต์ Automated Guided Vehicle (AGV) ทำหน้าที่ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย มีฟังก์ชั่นฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส (2) SOFA หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งแพทย์สามารถควบคุมทางไกลจากห้องควบคุมส่วนกลางให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย สามารถแสดงข้อมูลการรักษาหรือ    ผลการตรวจที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของโรงพยาบาล และสามารถ video call สนทนาโต้ตอบกับผู้ป่วยได้แบบ real time และ (3) Service Robot หุ่นยนต์บริการเฉพาะจุด สามารถเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติโดยการควบคุมทางไกลจากห้องควบคุมส่วนกลาง ส่งยาและอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ และผู้ป่วยสามารถพูดกับหุ่นยนต์เพื่อเรียกแพทย์หรือพยาบาลได้ผ่าน video call หุ่นยนต์ทั้ง 3 รูปแบบ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยฟีโบ้ (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดระบบหุ่นยนต์: https://fibo.kmutt.ac.th/fibo/faco/)

รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ กล่าวว่าชุดระบบหุ่นยนต์มดบริรักษ์ชุดแรก โดยฟีโบ้ มจธ. ร่วมกับภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา ได้ดำเนินการส่งมอบแล้วให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยหุ่นยนต์ได้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจริงในโรงพยาบาล สำหรับชุดระบบหุ่นยนต์ฯ ที่จะกำลังจะจัดสร้างแล้วเสร็จก็จะนำส่งมอบให้กับโรงพยาบาลอีก 8 แห่ง ในลำดับต่อไป โอกาสนี้ ฟีโบ้ มจธ. ขอขอบคุณภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ได้แก่ คุณมีศักดิ์ ชุณหรักษ์โชติ, คุณศิรนาถ ชุนหรักษ์โชติ, คุณณัฐนัย อนันตรัมพร, คุณอัมรัตนปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา, คุณอุดมศักดิ์ ยั่งยืน, บริษัท ฟอร์มส์ ซินทรอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด, บริษัท อินฟิเทล จำกัด, บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด, บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด, บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด, บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด, สมาคมสโมสรนักลงทุน, บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จํากัด,  ธนาคารกรุงไทย, บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ร็อคเวล ออโตเมชั่น ไทย จำกัด, บริษัท เอฟวี โซลูชั่น จำกัด, บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนสถาบันฯ ในการพัฒนาและจัดสร้างชุดระบบหุ่นยนต์มดบริรักษ์เพื่อช่วยสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้

รับชมภาพบรรยากาศงาน:

Video by FIBO คลิ๊ก

VIdeo by PRKMUTT คลิ๊ก

 

 

Categories: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม