คณะผู้บริหาร - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร | Executive Team

01-รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

Assoc. Prof. Dr.Djitt Laowattana
ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา
Founder and Advisor

02-รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง

รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง

Assoc. Prof. Dr.Siam Charoenseang
ผู้อำนวยการ
Director

aj.สุภชัย-01

ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

Asst. Prof. Dr.Supachai Vongbunyong
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Deputy Director for Academic Affairs

04-นางสาวอนุสรา มีชัย

นางสาวอนุสรา มีชัย

Ms.Anusara Meechai
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director for Administrative Affairs

05-นายวุฒิชัย วิศาลคุณา

นายวุฒิชัย วิศาลคุณา

Mr.Wuttichai Visarnkuna
รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
Deputy Director for Industrial Services

09-ผศ. ดร.อรพดี จูฉิม

ผศ. ดร.อรพดี จูฉิม

Asst. Prof. Dr.Orapadee Joochim
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Assistant Director for Lifelong Learning

07-ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

Dr.Suriya Natsupakpong
ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automation Program Chairperson

08-ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

Dr.Prakarnkiat Youngkong
ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี
Technopreneurship (TEP) Program Chairperson

06-อ.บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข

อ.บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข

Mr.Bawornsak Sakulkueakulsuk
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automation Engineering Program Chairperson

10-ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล

Dr.Pitiwut Teerakittikul
รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automation Engineering Program Associate Chairperson