เจ้าหน้าที่ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ | Officer

01-นางสาววัชรา ตาสีมูล

นางสาววัชรา ตาสีมูล

Ms.Watchara Taseemoon
นักบริการการศึกษา
Education Services Personnel

02-นางสาวไมรวี คำปาเครือ

นางสาวไมรวี คำปาเครือ

Ms.Mirawee Kumpakure
นักบริการการศึกษา
Education Services Personnel

03-นางสาวรมมณี อริยา

นางสาวรมมณี อริยา

Ms.Rommanee Ariya
นักบริการการศึกษา
Education Services Personnel

04-นางสาวณพิชญา โลกวิทย์

นางสาวณพิชญา โลกวิทย์

Ms.Naphitchaya Lokvit
นักบริการการศึกษา
Education Services Personnel

05-นางสาวพัชรา สุวรรณรัตน์

นางสาวพัชรา สุวรรณรัตน์

Ms.Patchara Suwannarat
ฝ่ายบัญชีการเงิน
Accounting and Finance Officer

06-นางสาววณี เที่ยงรัตน์

นางสาววณี เที่ยงรัตน์

Ms.Wanee Thiangrat
ฝ่ายบัญชีการเงิน
Accounting and Finance Officer

07-นางสาวนันท์นภัส บุญทับ

นางสาวนันท์นภัส บุญทับ

Ms.Nannaphat Boontub
ฝ่ายบัญชีการเงิน
Accounting and Finance Officer

08-นางสาวสุทธินันท์ ศรีเกตุ

นางสาวสุทธินันท์ ศรีเกตุ

Ms.Suttinun Sriket
นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
Plan and Budget Analyst

09-นางสาววนิดา อิ่มทอง

นางสาววนิดา อิ่มทอง

Ms.Vanida Imthong
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
Project Coordinator

10-นางสาวเยาวลักษ์ สำลี

นางสาวเยาวลักษ์ สำลี

Ms.Yaowaluck Samlee
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
Project Coordinator

11-นางสาวกัญญาวี สามันตะกูล

นางสาวกัญญาวี สามันตะกูล

Ms.Kanyawee Samantakul
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
Project Coordinator

12-นางสาวสุพัตรา นุชคำแหง

นางสาวสุพัตรา นุชคำแหง

Ms.Supattra Nuchkamhaeng
นักบริหารงานทั่วไป (ประสานงานวิจัย)
General Administrative Officer (Research)

13-นางสาวกาญจนา จันทร์วัน

นางสาวกาญจนา จันทร์วัน

Ms.Kanjana Janwan
นักบริหารงานทั่วไป (บุคคล)
General Administrative Officer (HR)

14-นางสาวณัฏฐา รักการดี

นางสาวณัฏฐา รักการดี

Ms.Nattha Rakkarndee
นักบริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
General Administrative Officer (PR)

15-นางสาวจริยา แสงเพ็ชร

นางสาวจริยา แสงเพ็ชร

Ms.Jariya Sangpech
นักบริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
General Administrative Officer (PR)

16-นายปัฐพงษ์ ทองซุ้ย

นายปัฐพงษ์ ทองซุ้ย

Mr.Patthapong Thongzui
นักคอมพิวเตอร์
Computer Specialist