บทความวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

บทความวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

บทความวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

Group02 PC

งานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างระบบติดต่อสื่อสารและสั่งงานระหว่างผู้ใช้งานกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ความรู้และความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการเรียนรู้แก่ผู้ใช้งาน

บทความวิจัย

 

 

Categories: งานวิจัยเด่น