โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้

โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้

prosheticknee

 

ชื่อผลงาน โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้
Variable-Damper Knee Prosthesis
ชื่อผู้วิจัย  รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา นายทศพร บุญแท้ นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ นายสาธิต วณิชชัยกิจ
แหล่งให้ทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี
ปีที่เผยแพร่ผลงาน กันยายน 2551
คำสำคัญ ขาเทียม

บทคัดย่อ

เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการขาขาดของประเทศไทย ให้มีโอกาสใช้ขาเทียมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(ฟีโบ้)ร่วมกับหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี จึงร่วมมือดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาและให้บริการแขนขาเทียมในประเทศไทย  โดยฟีโบ้รับทำหน้าที่ วิจัย ออกแบบ จัดสร้าง ทดสอบขาเทียมแบบเหนือหัวเข่า ผลงานสุดท้ายที่ตั้งเป้าหมายได้รับจากโครงการ คือ

(1) ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยมือ
(2) ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยอุปกรณ์ไร้สาย
(3) ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยตัวเอง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

(Download PDF A4 Link)

 

 

 

Categories: ไม่ทราบหมวดหมู่