โครงการพัฒนาอากาศยานไร้นักบินสำหรับการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 ลำ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้นักบินสำหรับการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 ลำ

“อากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)”

สถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินขึ้น เพื่อตอบสนองในภารกิจการวางแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ โดยทางสถาบันฯ ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาพัฒนารูปแบบ และนำเทคนิครวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอากาศยานให้สามารถรองรับภารกิจการสำรวจที่มีข้อจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม,ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม